Kan de OR extra verlofregelingen afdwingen?

22 juli 2019

Onze OR pleit voor extra faciliteiten voor de werknemers die mantelzorg verlenen. Hoe is het zorgverlof wettelijk geregeld?

Een werknemer kan zorgverlof krijgen voor zieke of hulpbehoevende huisgenoten, bloedverwanten in de eerste of tweede graad of vrienden, als hij de enige is die de zieke kan verzorgen. Het verlof kan dan bestaan uit calamiteitenverlof, kortdurend en langdurend zorgverlof. Het calamiteitenverlof gaat direct in en mag overlopen in kortdurend zorgverlof, dat de werknemer dan zo snel mogelijk bij de werkgever moet aanvragen. De werkgever kan direct na de aanvraag bezwaar maken tegen het zorgverlof op grond van het bedrijfsbelang. Het verlof duurt per jaar maximaal twee keer het aantal wekelijkse werkuren van de werknemer. Tijdens het zorgverlof moet de werkgever 70% van het loon doorbetalen.

Langdurend zorgverlof

Is er sprake van een levensbedreigende ziekte, dan kan de werknemer langdurend zorgverlof opnemen. Dit bedraagt per jaar maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur. De werknemer mag het verlof niet over een langere periode dan achttien weken opnemen. Ook voor deze vorm van verlof geldt dat de werkgever het verlofverzoek op basis van goede argumenten mag weigeren als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. De werkgever hoeft tijdens dit verlof geen salaris door te betalen. In het algemeen kan er in de cao of met instemming van de OR van deze regels worden afgeweken. Afwijken is mogelijk in voor de werknemer zowel positieve als negatieve zin.

Rol OR bij verlofregelingen

In steeds meer organisaties kunnen werknemers hun bovenwettelijke vakantiedagen overdragen aan mantelzorgende collega’s. Willen werknemer daarvan gebruikmaken, dan moet uw bestuurder daar wel een sluitende regeling voor ontwerpen. Op zo’n regeling heeft uw ondernemingsraad instemmingsrecht volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden.