Wat is het verschil tussen vakantie en verlof?

17 juli 2019

Vakantie en verlof: veel mensen weten niet precies wat het verschil tussen deze twee begrippen is. Toch is het onderscheid van groot belang. Verlof is namelijk niet altijd betaald, vakantie wordt niet altijd opgebouwd en het is niet altijd de werknemer die bepaalt of hij – of dat nu vanwege verlof of vakantie is – vrij heeft. Wat is nu precies het verschil tussen vakantie en verlof?

In het Burgerlijk Wetboek staat dat elke werknemer per jaar recht heeft op minstens vier keer zijn wekelijkse arbeidsduur aan betaalde wettelijke vakantie-uren. Een werknemer die dertig uur per week werkt, krijgt dus 120 vakantie-uren en een werknemer die veertig uur werkt, krijgt er 160. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen in principe zes maanden na afloop van het jaar waarin ze opgebouwd zijn.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Naast deze wettelijke vakantiedagen zijn er in veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten extra dagen overeengekomen: de bovenwettelijke vakantiedagen. Die verjaren in principe vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin ze opgebouwd zijn. Voor vakantie-uren – of die nu wettelijk of bovenwettelijk zijn – geldt dat de werkgever ze moet uitbetalen als de werknemer gedurende het jaar uit dienst gaat. Als een werknemer vakantie opneemt, moet de werkgever die vakantie afboeken van de uren die als eerste komen te vervallen of verjaren.

Wet arbeid en zorg

Verlof heeft te maken met een gebeurtenis in het leven van de werknemer: denk bijvoorbeeld aan zwangerschaps- en bevallingsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof en calamiteitenverlof. Voor al deze verlofvormen gelden aparte regels en voorwaarden. De meeste vormen van verlof zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (WAZO). In tegenstelling tot vakantie-uren zijn niet alle verlofuren doorbetaald. Ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof zijn vaak onbetaald.Meer informatie over (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof vindt u in de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo.

Meer informatie over regels en afspraken rondom vakantiedagen vindt u in de toolbox Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed.