AP pakt vastleggen van oorzaak ziekmelding aan

8 maart 2016 | Door redactie

Een werkgever mag in de verzuimregistratie niet vastleggen wat de oorzaak van de ziekte van werknemers is. Ook mag hij een zwangerschap niet vastleggen. Toch blijkt dat nog wel eens te gebeuren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet dan onderzoek en beoordeelt of een organisatie voldoende maatregelen neemt om de overtreding op te heffen.

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of werkgevers de regels rondom de privacy van werknemers bij ziekte (tool) wel nakomen. Onlangs tikte de AP een organisatie op de vingers die de regels niet nakwam. Meldde een werknemer zich ziek, dan noteerde de organisatie de aard en oorzaak van de ziekte, bijvoorbeeld of het ging om psychische of fysieke klachten. Ook noteerde de werkgever of een werkneemster zwanger was.

Bedrijfsarts bepaalt arbeidsongeschiktheidspercentage

Daarnaast bleek dat de werknemers zelf hun arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalden, waarna de leidinggevende dit invulde in het verzuimsysteem. Dit zijn taken die een bedrijfsarts hoort uit te voeren. Voor de werkgever is het alleen belangrijk om te weten of hij het loon moet doorbetalen en hoe het verder moet met de werkzaamheden van de werknemer.

Niet vragen naar aard en oorzaak van de ziekte

De organisatie heeft naar aanleiding van de bevindingen  maatregelen getroffen en de AP zal nu bekijken of deze de overtreding van de wet opheffen. Is dat niet het geval, dan neemt de AP mogelijk handhavende maatregelen. Een boete voor overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens kan oplopen tot € 820.000 of 10% van de jaaromzet.
Er staan strenge eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens rondom de verwerking van medische gegevens. Werkgevers mogen dus niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. Wel mogen zij vragen naar de verwachte duur en of de werknemer zijn werkzaamheden kan uitvoeren of beter andere werkzaamheden kan doen.