Heeft uw organisatie al een sociaal medisch team?

14 juni 2019 | Door redactie

In het sociaal medisch team gaan alle partijen die bij het verzuim van werknemers betrokken zijn om tafel. Dat zorgt voor kennisdeling, begrip en meer effectieve oplossingen bij verzuim en re-integratie.

Het sociaal medisch team bestaat uit de leidinggevende van de zieke werknemer, de bedrijfsarts en een HR-professional. Afhankelijk van de aard van het verzuim kan bijvoorbeeld ook de fysiotherapeut, een bedrijfsmaatschappelijk werker of de arboprofessional deelnemen aan het overleg.

Ruggespraak over Wet verbetering poortwachter

Tijdens het overleg kan de werkgever complexe verzuimgevallen ter tafel brengen. Ook kan hij ruggespraak voeren over de uitvoering van de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter (tool), zoals het onderzoek naar passend werk binnen de organisatie. Let er wel op dat de medische gegevens vertrouwelijk zijn. De nadruk ligt daarom op de belastbaarheid van de werknemer en niet op de (medische) oorzaken van het verzuim.

Sociaal medisch team draagt bij aan verzuimbeleid

De werkgever kan het sociaal medisch team ook betrekken in het opstellen en evalueren van het verzuimbeleid in de organisatie. Door de verzuimcijfers en de ontwikkeling van bepaalde ziektedossiers te bespreken, kan het team waardevolle input leveren voor het verbeteren van het verzuimbeleid. Zijn er bijvoorbeeld opvallend veel werknemers met rug- en nekklachten op een bepaalde afdeling, dan kan gerichte actie worden genomen.

Wederzijds begrip creëren

Het instellen van een sociaal medisch team zorgt er ook voor dat de betrokken partijen elkaar beter leren begrijpen. Er bestaat nog wel eens onbegrip tussen bijvoorbeeld de leidinggevende en de bedrijfsarts. Een leidinggevende wil vooral dat de bedrijfsarts zijn probleem oplost. De bedrijfsarts ziet in de stijl van de leidinggevende nog wel eens een aanleiding voor het verzuim. Door hen in een overleg bij elkaar te brengen, ontstaat meer begrip bij de verschillende partijen voor elkaars belangen, standpunten en keuzes. Houd er wel rekening mee dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft bij het instellen van een sociaal medisch team.

Bijlagen bij dit bericht

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
E-learning | VideoCollege 13 minuten