Mag een zieke werknemer een andere bedrijfsarts eisen?

10 juli 2019

Een zieke werknemer heeft zijn onvrede geuit over de bedrijfsarts die hem begeleidt. Hij wil dat hij een andere bedrijfsarts krijgt toegewezen. Zijn we verplicht dit te regelen?

Of u het verzoek van uw medewerker moet honoreren, hangt af van het soort contact dat hij met de bedrijfsarts heeft. Als hij langdurig ziek is, ontvangt hij verzuimbegeleiding van de bedrijfsarts. Dit is verplicht. Volgens de Arbowet moet de werkgever zich laten bijstaan door deskundigen en voor de verzuimbegeleiding is dat de bedrijfsarts. Hoewel de OR moet instemmen met de keuze voor de arbodienstverlener, heeft de individuele werknemer geen directe invloed op de keuze voor de bedrijfsarts. De werknemer kan het contact met de bedrijfsarts niet zomaar weigeren.

Loon opschorten

Een werknemer is namelijk verplicht om mee te werken aan zijn re-integratietraject, zo staat in de Wet verbetering poortwachter. Weigert de werknemer naar het consult van de bedrijfsarts te gaan, dan kan de werkgever zijn loon opschorten of zelfs – na schriftelijke waarschuwingen en onder voorwaarden – tot ontslag overgaan. Maar dan loopt de re-integratie volkomen spaak. Door de wijziging van de Arbowet van 1 juli 2017 hebben werknemers tegenwoordig recht op een second opinion bij een tweede bedrijfsarts.

Second opinion

De werknemer kan hierom vragen als hij het niet eens is met het advies of oordeel van de eigen bedrijfsarts. Als het een redelijke vraag is, moet de eerste bedrijfsarts hieraan meewerken. Na de second opinion zet de eerste bedrijfsarts de begeleiding voort. De werkgever betaalt de kosten van de second opinion. Als het enige probleem is dat uw medewerker niet met de bedrijfsarts overweg kan (bijvoorbeeld omdat er geen klik zou zijn of iets dergelijks), kunt u uw arbodienst vragen om een vervanger. Die zal daar meestal in meegaan. Het gaat dan niet om twijfel over een deskundig oordeel.