VPB-plicht overheidsonderneming aangepast

15 september 2015 | Door redactie

In het Belastingplan zijn twee inhoudelijke wijzigingen van de Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen opgenomen, die 1 januari 2016 in werking treedt.

De eerste wijziging voorkomt dat publiekrechtelijke rechtspersonen, stichtingen en verenigingen de vennootschapsbelasting (VPB)  over eventuele winsten omzeilen door de organisatie onder te brengen in een besloten commanditaire vennootschap. Door de wetswijziging zal de winst van publiekrechtelijk rechtspersonen belast zijn, ongeacht of dit voordeel voortkomt uit een commanditair belang.

Fusie zonder fiscale gevolgen

De tweede wijziging maakt het makkelijker voor gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries om te fuseren, te splitsen of taken te herverdelen zonder dat dit fiscale gevolgen heeft. In eerste instantie zou per geval worden bekeken of er fiscale gevolgen hangen aan bijvoorbeeld een fusie, maar dit gebeurt zo vaak, dat het praktischer is om dit via de wet te regelen.

Wet creëert gelijk speelveld

De Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen zorgt ervoor dat bijvoorbeeld gemeenten en provincies VPB moeten afdragen over gemaakte winst. Momenteel is dit niet altijd het geval en dat zorgt soms voor oneerlijke concurrentie met private ondernemingen. De wet zorgt wat dat betreft voor een gelijk speelveld.

Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.