Wat is de kwijtscheldingswinstvrijstelling?

9 april 2021

Hoe werkt de kwijtscheldingswinstvrijstelling in de vennootschapsbelasting?

De kwijtscheldingswinstvrijstelling is een uitzonderingsregel in de vennootschapsbelasting (VPB), en bestaat ook in de inkomstenbelasting. Een uitzondering, want in het algemeen is winst uit onderneming altijd belast. En een weggestreepte schuld is op zich winst voor een onderneming.

Schulden die niet meer ‘voor verwezenlijking vatbaar zijn’

Deze belastingvrijstelling is dan ook niet bedoeld om lukraak wat schulden te laten vervallen. Het moet volgens de wet gaan om schulden 'die niet meer voor verwezenlijking vatbaar zijn', bijvoorbeeld door een faillissement.

Verder moet de winst die de kwijtschelding oplevert eerst verminderd worden met te verrekenen verliezen uit het verleden (toekomstige verliezen vallen hier buiten). De vrijstelling geldt alleen voor het bedrag dat overblijft.

Schuldeiser moet actief achter zijn geld aan

Wanneer is een vordering ‘niet meer voor verwezenlijking vatbaar’ en wanneer is die ‘prijsgegeven’? De wet doet dat niet exact uit de doeken, maar de Belastingdienst heeft hierover in 2020 meer uitleg gegeven. Zo moet de schuldeiser actief achter zijn geld aan. De vrijstelling geldt niet als de onderneming wel zou kúnnen betalen, maar de schuldeiser te passief is om het te innen.

Wat het prijsgeven betreft: de schuldeiser moet daarvoor actief afstand doen van zijn rechten. Dat kan kwijtschelding zijn, maar het kan ook onderdeel zijn van een akkoord met schuldeisers bij een faillissement. Als de vordering is verjaard – vaak na vijf jaar – geldt dat niet als prijsgeven.

Geen kwijtscheldingswinstvrijstelling bij vriendendienst

Kwijtscheldingen kunnen alleen onder de vrijstelling vallen als ze ‘zakelijke’ motieven hebben. Als persoonlijke motieven een rol spelen, zoals een vriendendienst, is er geen vrijstelling. Het voordeel is dan als privévermogen belast. Zakelijke motieven zijn zeker van belang bij verbonden partijen, zoals een directeur-grootaandeelhouder die een schuld van zijn eigen bv kwijtscheldt. Fiscale eenheden voor de VPB kunnen overigens helemaal geen gebruikmaken van de vrijstelling.