Hoe gaan we om met re-integratieplicht bij ziekte door arbeidsconflict?

Na een overname is er een leidinggevende in dienst gekomen die echter niet past binnen de cultuur van onze organisatie en het werk niet aankan. Wij zijn een verbetertraject gestart. Na een jaar is zij ziek geworden en na een paar maanden zijn we een mediationtraject gestart. Nu moet ze van de bedrijfsarts gaan re-integreren in haar eigen functie. Hoe kunnen wij voldoen aan onze re-integratieverplichtingen, maar er ook voor waken dat ze schade gaat toebrengen aan de werkvloer door haar disfunctioneren?

Antwoord

21 september 2016

Het geven van een compleet antwoord is lastig, omdat dit soort cases complex zijn. Hieronder vindt u enkele tips hoe met de situatie om te gaan. 

De Wet verbetering poortwachter geeft aan dat de werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie van de werknemer. De bedrijfsarts heeft daarbij een belangrijke adviserende rol. Ofwel: het feitelijke besluit of u het advies overneemt ligt bij u als werkgever. Het is goed om eens met de bedrijfsarts de case door te spreken om te ontdekken wat de achtergrond is van het advies. Is het zijn eigen objectieve oordeel of is het advies ingegeven door de wens van de medewerker? Uiteraard is terug naar het eigen werk (bedongen arbeid) de eerste stap, maar dit moet wel een kans hebben. Verder is een belangrijke vraag: is de ziekte mede ontstaan door het niet aankunnen van het werk? Dan is re-integratie in de oude functie vrijwel zinloos en de kans op wederom (definitief) uitvallen groot. Veel werknemers realiseren zich niet dat definitief uitvallen op termijn grote financiële consequenties heeft en overschatten de kans op een WIA-uitkering.

Doel van de Wet verbetering poortwachter is ook dat u probeert een duurzame oplossing te vinden. De oude functie lijkt dat niet te zijn. U kunt dit misschien objectiveren door een psychologisch onderzoek voor te stellen (ook in het belang van de werkneemster) waarin de geschiktheid voor de functie wordt vastgesteld. En of er mogelijk op psychisch vlak beperkingen (stoornissen) zijn die het goed uitoefenen van de functie onmogelijk maken. Als dit in een gewoon gesprek lastig is, kan de mediator misschien behulpzaam zijn. Andere mogelijkheid is het vragen van een deskundigenoordeel bij het UWV. Dit is weliswaar een advies, maar wel weer een mogelijke onderbouwing.

Verder kunt u (met medewerking van de werkneemster) re-integratie tweede spoor inzetten. Dan wordt er buiten de organisatie (zo nodig op detacheringsbasis) een passende functie gezocht. Vaak is het inschakelen van een re-integratiebureau dan zinvol. Daarmee wordt gezocht naar een baan die “wel past”.

Het inzetten van juridische stappen is vaak erg lastig. Ontslag tijdens ziekte is moeilijk, maar niet onmogelijk. Een van de gronden is niet meewerken aan de re-integratie. Blijf daarom voorstellen doen en leg een goed re-integratiedossier aan met alle ondernomen stappen, verslagen en voorgestelde acties.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Wet verbetering poortwachter?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar