Hoe het loon van de dga in rekening brengen via doorbetaaldloonregeling?

Bij een aanmerkelijk belanghouder wordt in een werkmaatschappij rekening gehouden met de werknemersverzekeringen voor een bepaald loon. Het nettoloon wordt niet aan de aanmerkelijk belanghouder overgemaakt, maar aan zijn holding; er wordt gebruik gemaakt van de doorbetaaldloonregeling. De holding stuurt een nota voor de management fee naar de werkmaatschappij. De holding van de aanmerkelijk belanghouder wil echter een lager bedrag verlonen. Kan dat? 

Antwoord

29 november 2016

Voor de dga geldt in ieder geval de gebruikelijkloonregeling. De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Het gebruikelijk loon voor 2016 bedraagt € 44.000.

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan stelt de Belastingdienst het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% (2016) van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste € 44.000;
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap.

Alleen als de AB-houder aannemelijk kan maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag het loon op dit lagere bedrag worden vastgesteld. 

De Hoge Raad heeft in 2004 echter een alternatieve methode toegestaan. Het betrof een interim-manager die alle aandelen hield in de bv waarvan hij directeur was. De directeur en de inspecteur verschilden van mening over de hoogte van het gebruikelijk loon. De Hoge Raad heeft in die zaak als volgt beslist:

‘In een geval als het onderhavige, waarin de opbrengsten van de BV (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door de directeur – in zijn hoedanigheid van werknemer van de BV – verrichte arbeid, is het echter ook mogelijk het gebruikelijke loon te berekenen op basis van de opbrengsten van de BV, verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten (exclusief loon van de werknemer), lasten en afschrijving’.

Deze methode wordt veel gebruikt bij managementconstructies, waarbij de dga een eigen (management-)bv heeft waarbij hij in dienstbetrekking is. De management-bv stelt hem ter beschikking aan een of meer werkmaatschappijen en ontvangt daarvoor een managementfee. De managementfee is dan de omzet van de management-bv. De dga ontvangt vervolgens een loon dat gelijk is aan 70% van de managementfee na aftrek van kosten zoals pensioenpremie.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Aanmerkelijk belang (box 2)?

Jeroen Hettema

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar