Hoeveel BHV’ers moeten er eigenlijk aanwezig zijn in mijn onderneming?

Ik heb een bv met zestig werknemers. Driekwart van hen werkt fulltime, de rest werkt parttime. Enkele werknemers hebben een cursus bedrijfshulpverlening afgerond. Mijn werknemers hebben de vrijheid om thuis te werken. Het komt soms dus voor dat er geen BHV’er aanwezig is. Hoeveel BHV’ers moeten er aanwezig zijn in mijn bv?

Antwoord

30 maart 2015

De Arbowet is niet expliciet over het aantal BHV’ers dat in uw onderneming aanwezig moet zijn, alleen dat er ‘voldoende’ BHV’ers moeten zijn. Hoeveel BHV’ers u nodig heeft, hangt af van de risico’s die spelen in uw onderneming. Deze risico’s bepaalt u aan de hand van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Opstellen

U bent als werkgever verplicht om zelf een RI&E op te stellen. Hoe u dat doet, is afhankelijk van de omvang van uw bv:

  • Ondernemingen met meer dan 25 werknemers hebben een preventiemedewerker. Deze werknemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Deze documenten moeten getoetst worden door een gecertificeerde arbodeskundige.
  • Als u een onderneming heeft met minder dan 25 werknemers, is de toetsing door de arbodeskundige geen vereiste. U moet wel gebruikmaken van een zogenoemd RI&E-instrument dat toegespitst is op de branche waarin uw bv actief is.

De uitkomsten van de RI&E moeten vervolgens inzichtelijk gemaakt worden voor uw werknemers. Op www.rendement.nl/bvtools vindt u een vaktool om een complete RI&E op te stellen.

Aanpak

Nadat de risico’s geïnventariseerd zijn, moet u in een plan van aanpak vastleggen hoe u de risico’s zo klein mogelijk maakt voor uw werknemers. In het plan van aanpak staat onder meer welke verbeteringen u op de werkvloer door wilt voeren, welke prioriteit hebben en wanneer ze afgerond moeten zijn. Als uw bv een ondernemingsraad heeft, moet u het plan van aanpak ter instemming voorleggen. Voor bepaalde risico’s kunt u geen preventieve maatregelen nemen. Deze restrisico’s worden afgedekt door de bedrijfshulpverlening, zoals de hulp bij ongevallen en andere incidenten. De uitkomsten van de RI&E geven u dus een goede indicatie van welke restrisico’s er overblijven. U moet zich dus altijd afvragen hoeveel BHV’ers er nodig zijn in bepaalde situaties en er vervolgens zorg voor dragen dat deze BHV’ers aanwezig zijn.

Boete

Er moet in ieder geval één BHV’er aanwezig zijn, ook in ploegendiensten en bij overwerksituaties. In geval van nood kan een BHV’er die thuis is geen eerste hulp verlenen, een brand blussen of zijn collega’s op een snelle manier naar een nooduitgang leiden. In de praktijk komt het vaak voor dat er vooral in vakantieperiodes geen BHV’ers aanwezig zijn in ondernemingen. U moet hier scherp op letten, want de boete voor het niet aanwezig zijn van een BHV’er is € 3.000, en kan bij herhaling zelfs oplopen tot € 9.000.

Verlof

Ziekte en verlof zijn geen goede redenen om geen BHV’er in uw onderneming te hebben. Als u dus een kleine bv heeft en maar één werknemer opgeleid heeft als BHV’er, heeft u een probleem als deze werknemer ziek is of op vakantie gaat. U moet daarom voldoende werknemers een opleiding tot BHV’er laten volgen. Dit zodat u nooit zonder BHV komt te zitten. U bent als werkgever eindverantwoordelijk voor het opleiden van uw werknemers tot BHV’er. Omdat zij in staat moeten zijn om hun taken als BHV’er uit te voeren, moet u ook zorgen voor een goede uitrusting, als dat een vereiste is. Tot slot moeten de BHV’ers periodiek een herhalingscursus volgen. U mag als dga trouwens zelf ook als BHV’er optreden!

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bedrijfshulpverlening?

Mark Capel

Trainer medezeggenschap

Trainiac
Adviseur is nu beschikbaar