Is de afkoopsom van de leasemaatschappij die wij een de werknemer doorbelasten aftrekbaar van de fiscale bijtelling?

Een werknemer levert zijn auto eerder in dan dat de leaseovereenkomst eindigt en hierdoor zullen wij de afkoopsom die wij van de leasemaatschappij krijgen aan hem doorbelasten. Is deze afkoopsom dan ook aftrekbaar op de fiscale bijtelling? Ik kan alleen terugvinden dat dit zou zijn bij einde dienstverband (mits wij dit doorbelasten als eigen bijdrage privégebruik). In de tekst staat ook dat dit vooraf afgesproken moet zijn met de werknemer. Wordt hiermee bedoelt dat dit in de berijderovereenkomst moet staan die wordt ondertekend bij aanvang van de lease of is het ook voldoende dat wij hem nu schriftelijk bevestigen dat in geval van eerder inleveren van de auto de afkoopsom van de leasemaatschappij aan hem wordt doorbelast als eigen bedrage privégebruik?

Antwoord

20 april 2015

In de onderstaande passage uit het handboek loonheffingen 2014 wordt inderdaad gesproken over de afkoopsom van het leasebedrag bij het einde van de dienstbetrekking als voorbeeld van een eigen bijdrage. Dit betekent echter niet dat elke eigen bijdrage van de werknemer vanzelfsprekend in mindering komt op de bijtelling. Alleen een vergoeding welke daadwerkelijk betrekking heeft op het privégebruik is aftrekbaar, zo blijkt ook uit de jurisprudentie.

In het arrest van het Hof Arnhem van 11 september 2011 (nrs. 11/00849, 11/00850 en 11/00851) is bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor aftrek geweigerd omdat het leasecontract zo was vormgegeven dat de berijder gedurende de leaseperiode in wezen alvast een deel van de koopsom voor de overname van de auto heeft betaald. Het hof oordeelt dat er dan geen sprake is van een vergoeding voor privégebruik.

Gelet op de strikte uitleg van de aftrekbaarheid van de eigen bijdrage betwijfelen wij of het verdedigbaar is om de afkoopsom in mindering te brengen op de bijtelling aangezien het niet aannemelijk is dat de afkoopsom betrekking heeft op het privégebruik. De afkoopsom heeft namelijk het karakter van een schadevergoeding wegens het voortijdig beëindigen van de leaseovereenkomst. Wij adviseren u derhalve deze vraag vooraf voor te leggen aan de Belastingdienst.

Handboek Loonheffingen 2014 (uitgave 1 oktober 2014):

Een eventuele eigen bijdrage uit het nettoloon van uw werknemer trekt u af van de bijtelling privégebruik auto. Voorwaarden zijn dat de bijdrage bestemd is voor het privégebruik en u dat vooraf met uw werknemer hebt afgesproken.

Voorbeelden van afspraken die u met uw werknemer kunt maken voor eigen bijdragen zijn: parkeerkosten die de werknemer maakt, kosten voor accessoires die geen eigendom van de werknemer zijn of worden, de afkoopsom van het leasebedrag bij het einde van de dienstbetrekking, een vast bedrag per gereden privékilometer en een eigen bijdrage bij schade. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de schade niet het gevolg mag zijn van onrechtmatig of onzorgvuldig handelen van uw werknemer.

Verder moet u onderscheid maken tussen betalingen aan u en betalingen aan derden. Een betaling aan derden vermindert de bijtelling privégebruik auto niet. Dit is alleen anders als u met uw werknemer hebt afgesproken dat hij de betaling aan derden voor u of namens u doet en u die betaling verrekent als bijdrage voor het privégebruik.

Het saldo van de bijtelling privégebruik auto en de eigen bijdrage voor privégebruik van uw werknemer mag op kalenderjaarbasis niet negatief zijn.

Jurisprudentie:

Alleen een vergoeding die betrekking heeft op het privégebruik kan in mindering worden gebracht op de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak, aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 13 augustus 2010, nr. 08/02970. De Hoge Raad bevestigt hiermee dat de onder de Wet IB 1964 gewezen jurisprudentie op dit punt nog steeds geldt (HR 17 april 1996, nr. 30.995, BNB 1996/197). Daarbij maakt het niet uit of het om een bijdrage ineens gaat of om een periodieke bijdrage. Het arrest is gewezen ten aanzien van art. 3.145 (oud) Wet IB 2001, maar gezien de vrijwel gelijkluidende teksten, zal een en ander ook gelden voor art. 3.20 Wet IB 2010 en art. 13bis Wet LB 1964.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

[MB_prinsjesdag]

Heeft u een vraag over Auto van de zaak?

Henk ten Hove

Senior Salarisadviseur

216 Accountants
Adviseur is nu beschikbaar