Is de bedrijfsarts aansprakelijk als UWV door zijn fout een loonsanctie oplegt?

10 juli 2019

Als er door een fout van de bedrijfsarts een loonsanctie wordt opgelegd, kan mijn werkgever dan de bedrijfsarts hiervoor aansprakelijk stellen?

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, is uw werkgever op grond van artikel 7:658a van het Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht om re-integratie-inspanningen te verrichten. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet uw werkgever zich daarbij laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst of bevoegde bedrijfsarts. Maar wat als de bedrijfsarts bij de verzuimbegeleiding fouten maakt en uw werkgever daardoor een loonsanctie opgelegd krijgt, omdat UWV oordeelt dat er onvoldoende aan re-integratie is gedaan? Kan hij de bedrijfsarts dan aansprakelijk stellen voor de schade? 

Verzuimbegeleiding

Uitgangspunt is dat uw werkgever de eindverantwoordelijke is voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de werknemer. Dit betekent dat uw werkgever zich niet achter het oordeel van de bedrijfsarts kan ‘verschuilen’, maar dat de gevolgen van de onjuiste of inadequate adviezen voor zijn rekening komen. Hierdoor ontkomt uw werkgever niet aan de loonsanctie. Dit neemt echter niet weg dat uw werkgever de bedrijfsarts aansprakelijk kan stellen voor de schade die hij lijdt als gevolg van die adviezen.

Bezwaar

Uw werkgever zal in dat geval moeten aantonen dat de bedrijfsarts onjuiste of te late begeleiding heeft geboden gedurende het re-integratietraject van de zieke werknemer. Van uw werkgever wordt dan echter wel verwacht dat hij de schade zoveel mogelijk beperkt door spoedig de re-integratie op te pakken, bezwaar en beroep in te stellen tegen de loonsanctie en UWV te verzoeken tot het inkorten van de loonsanctie. Ter voorkoming van dergelijke procedures is het raadzaam om tussentijds een deskundigenoordeel aan te vragen en eventueel de re-integratie bij te sturen.