Is een pilot instemmingsplichtig?

Binnen onze organisatie is een werkgroep opgestart om de (zorg)instelling helemaal rookvrij te maken voor cliënten en medewerkers. Nu werken we nog met rookruimtes. Binnenkort wil men al starten met een pilot op een van de locaties. Is de start van zo'n pilot instemmingsplichtig?

Antwoord

12 december 2017

Het wijzigen of invoeren van rookbeleid valt onder het instemmingsrecht van artikel 27. Dat klopt dus. Een pilot valt 'als een voorgenomen uitvoeringsbesluit' naar de letter van de wet hier ook onder.

Ik adviseer u het als volgt aan te pakken:

Zet de pilot rookbeleid op de agenda van de overlegvergadering en vraag de bestuurder naar 'WAAROM' hij voornemens is om rookbeleid in te voeren en/of het aan te passen. Waarschijnlijk komen daar argumenten voorbij als: 'ongezond, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, uitstraling en imago organisatie naar cliënten, kostenbesparing door mogelijk lager ziekteverzuim etc.' Dan heeft u in ieder geval helder wat het doel is van deze aanpassing. Zo staat het ook in artikel 25 en 27 van de WOR. U achterhaalt eerst de beweegredenen van een voorgenomen besluit, dan gaat u daarover in overleg met de bestuurder en pas daarna gaat u over tot advies over HOE het nieuwe beleid ingevoerd gaat worden.

 • Spreek met de bestuurder heel helder af:
 • wat de exacte omvang is van de pilot;
 • wat het doel is van de pilot;
 • hoe de communicatie eruit gaat zien;
 • welke maatregelen worden genomen;
 • wanneer de pilot beëindigd wordt;
 • hoe en met wie en wanneer die geevalueerd wordt;
 • of er een duidelijk plan is om na de pilot ongeacht de resultaten van de evaluatie (positief of negatief) terug te gaan naar de oude situatie.

Een pilot is een tijdelijke andere aanpak om iets uit te proberen en niet om iets alvast ergens in te voeren of gaandeweg uit te rollen!

U kunt dus eerst over de pilot instemming verlenen en daar heldere afspraken over maken. En vervolgens wanneer de resultaten van de evaluatie op tafel liggen en er komt een Volledig Rookbeleid voor de hele organisatie, dan kunt u opnieuw uw instemmingsrecht (traject) daarop laten gelden. Vermeld in de instemming wat u nu gaat geven over de pilot Rookbeleid dat u kiest voor deze tweetrapsraket van eerst instemming op de pilot en na de pilot instemming op het nieuwe Rookbeleid.

Communiceer dit ook zo naar alle medewerkers in de organisatie en niet naar alleen de direct betrokkenen op de pilotlocatie.

Er is overigens jurisprudentie beschikbaar over instemming geven over pilots. Daarvoor verwijs ik u naar www.WORonline.nl.

Wanneer u in de zoekbalk het woord 'pilot' intikt komt u uit bij artikel 27 en een uitspraak uit 2010 die gaat over het gedeeltelijk en geleidelijk invoeren van nieuw beleid, wat een herhaaldelijk toepasbaar is in de organisatie. In uw geval de 'uitrol per locatie'.

------------------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

JOhan Berends - Metamorfase

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Instemmingsrecht van de OR
  • Videocollege 11 minuten

  Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar