Kan de fiscus saldo rekening-courant als dividend bij mij belasten?

Begin van dit jaar heeft mijn bv een belastingcontrole gehad. Ik heb een rekening-courantschuld aan mijn bv. Nu is de Belastingdienst van plan de stand van de rekening-courant als dividend bij mij in privé te belasten Dit onder andere omdat ik mijn bv te weinig zekerheden kan bieden. Hoe zit dit precies en wat kan ik hiertegen inbrengen?

Antwoord

8 april 2015

In de praktijk heeft bijna iedere directeur-grootaandeelhouder (dga) wel een rekening-courantpositie bij zijn eigen bv. Sinds 2012 kijkt de fiscus heel kritisch naar rekening-courantschulden en kunnen er discussies ontstaan bij een te hoge debetstand. Uitgangspunt van de fiscus is dat alle handelingen tussen de bv en haar dga zakelijk moeten verlopen. Zakelijk wil zeggen dat ze op dezelfde manier moeten plaatsvinden als tussen zakelijk handelende onafhankelijke partijen het geval zou zijn. Dit zal niet altijd even gemakkelijk zijn, aangezien u binnen uw bv meerdere petten op heeft. Lenen van de bv is een mogelijkheid om geld vanuit de bv naar privé over te hevelen. Uiteraard gaat het dan wel om een tijdelijke overheveling, want zodra de overheveling definitief is (lening wordt niet afgelost) is sprake van een uitdeling. Fiscaal is er dan geen sprake van een lening, hetgeen tot gevolg heeft dat het bedrag van de lening wordt gezien als verkapt dividend, waarover u 25% aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd bent.

Leningvoorwaarden

Om mogelijke discussies met de Belastingdienst te voorkomen zijn een aantal zaken dus van belang:

  • U moet goed kijken naar de vermogenspositie van u als schuldenaar (zou u een dergelijke lening ook van een derde kunnen ontvangen?).
  • U moet de bv een zakelijke rente vergoeden.
  • U komt met de bv een aflossingsschema overeen.
  • Voorkeur verdient het om de lening en de bijbehorende voorwaarden schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst tussen u en de bv.

Als de bovenstaande punten niet juist zijn vormgegeven, kan de Belastingdienst de rente corrigeren en de lening mogelijk aanmerken als onzakelijk met alle gevolgen van dien (verkapte dividenduitkering). Bij een te hoge debetstand van de rekening-courant zal de stelling van de fiscus vrijwel altijd zijn dat dan het hele saldo als uitdeling moet worden aangemerkt. Rechtbank Den Haag heeft hier echter in 2010 een interessante uitspraak over gedaan.

Uitdeling

De casus was als volgt: een dga en zijn echtgenote hadden op 1 januari 2001 een rekening-courantschuld aan hun bv van € 459.090. Op 31 december 2002 was deze opgelopen tot € 660.675. Er was geen schriftelijke overeenkomst. De inspecteur belastte de hele rekening-courantvordering bij de dga en zijn echtgenote in 2002 als dividend. De rechter oordeelde echter dat alleen de toename van de schuld in 2002 als dividend kon worden belast. De inspecteur kon niet aannemelijk maken dat het saldo per 1 januari 2002 en de daarop in 2002 bijgeboekte rente op enig moment in 2002 als regulier voordeel uit aanmerkelijk belang kon worden aangemerkt, omdat zij niet in 2002 waren ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld of rentedragend geworden, dan wel inbaar of vorderbaar waren geworden.

Discussie

De rechter oordeelde daarom dat slechts het in 2002 opgenomen bedrag van € 176.945 in aanmerking kon worden genomen als uitdeling. Dit is een uitspraak die u dus ter sprake kunt brengen bij de discussie met de fiscus over uw schuld aan uw bv. Het standpunt van de Belastingdienst is namelijk vaak dat bij het passeren van het omslagpunt (het punt waarop gesteld wordt dat sprake is van een te hoge debetstand) de gehele schuld als uitdeling moet worden beschouwd. Rechtbank Den Haag heeft echter duidelijk geoordeeld dat alleen het meerdere als uitdeling kan worden beschouwd.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Dividend?

Hans Broekhuis

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar