Kunnen we een ontslaguitkering bij pensionering onbelast uitbetalen?

In de cao die onze onderneming volgt, staat dat werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd ontslag nemen een eenmalige uitkering van een maandsalaris krijgen bij uitdiensttreding. Mogen we deze uitkering onbelast uitbetalen?

Antwoord

26 maart 2015

De Belastingdienst stelt in het Handboek Loonheffingen dat aanspraken op een eenmalige uitkering bij het einde van de dienstbetrekking onder voorwaarden vrijgesteld loon zijn. De daadwerkelijke uitkering kan echter niet onbelast blijven.

Jubileum

Alleen als de werknemer meer dan 25 of zelfs 40 jaar in dienst is geweest en hiervoor nog geen jubileumuitkering heeft gekregen, kunt u de ontslaguitkering als onbelaste diensttijduitkering aanmerken. Na 25 en 40 dienstjaren mag u immers maximaal een maandloon onbelast aan de werknemer uitkeren. 
Voor de bepaling van het maandloon voor de uitkering gaat u uit van het loon uit kolom 14 van de loonstaat. U mag geen rekening houden met bijzondere beloningen die niet vast zijn en met aanspraken die tot het loon behoren. Bij het kolom-14-loon over een maand telt u het maandbedrag op van:

  • het werknemersaandeel in de pensioenpremie;
  • de werknemersbijdrage voor aanspraken op uitkeringen bij werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit of overlijden door een ongeval;
  • bedragen die u op het loon van de werknemer inhoudt in plaats van de pensioenpremie of bijdrage voor aanspraken;
  • de werknemersbijdrage in de levensloopregeling.

Tot slot telt u 1/12 van de vakantiebijslag bij het berekende bedrag op en 1/12 van het jaarbedrag van vaste gegarandeerde bijzondere beloningen.

Vrije ruimte

Voor werknemers die korter dan 25 jaar in dienst zijn geweest of al een diensttijduitkering hebben ontvangen, zijn er geen mogelijkheden om de pensioneringsuitkering onbelast te laten. Omdat er sprake is van loon uit vroegere dienstbetrekking, kunt u de uitkering niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onderbrengen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Ontslagvergoeding?

Marjol Nikkels

Specialist Sociale Wetgeving

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar