Kunnen we het uitoefenen van een risicovolle sport verbieden?

Wij hebben een medewerker die in zijn privéleven af en toe gaat motorracen. Nu is hij gevallen en zal hij naar verwachting 6 tot 8 weken uit de running zijn. Mogen wij als werkgever hem verbieden zo'n risicovolle sport te beoefenen of sancties opleggen als zoiets nog eens gebeurt?

Antwoord

13 oktober 2016

Een zieke werknemer heeft volgens de wet gedurende een periode van twee jaar minimaal recht op ziekengeld ter hoogte van 70% van zijn loon (voor zover dat het maximum dagloon niet overstijgt), tenzij hij de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt. Deze opzet moet gericht zijn op het veroorzaken van de arbeidsongeschiktheid. Opzettelijk risicovol gedrag dat arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, leidt dus niet tot een verlies van het minimale ziekengeld. In de jurisprudentie wordt opzet in dit verband zelden aangenomen. Zo is blijkens de huidige jurisprudentie geen sprake van opzet bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van plastische chirurgie (zonder medische noodzaak), arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeluk door rijden onder invloed van alcohol en arbeidsongeschiktheid als gevolg van het beoefenen van een risicovolle sport.

Veel werknemers hebben op basis van een (collectieve) arbeidsovereenkomst recht op een aanvulling van het wettelijke ziekengeld van 70%. Veel werknemers hebben het eerste ziektejaar recht op doorbetaling van 100% van het loon en in het tweede jaar 70%. U kunt de betreffende werknemer niet verbieden zijn risicovolle sport te beoefenen, maar onder omstandigheden is het wel mogelijk aan de aanvulling van het ziekengeld voorwaarden te verbinden. Daarvoor is vereist dat de arbeidsongeschiktheid door 'schuld of toedoen' van de werknemer is ontstaan. 'Schuld of toedoen' heeft niet dezelfde betekenis als de in de wet gebruikte term opzet.

Naar het oordeel van de Hoge Raad is wel vereist dat de werknemer voor 'schuld of toedoen' een (rechtens) relevant verwijt voor het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid kan worden gemaakt. Daarnaast is vereist dat de werknemer redelijkerwijs had moeten voorzien dat het sporten tot arbeidsongeschiktheid zou kunnen leiden en dat hij heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming daarvan.  

Voor het verliezen van de bovenwettelijke aanvulling (het verschil tussen 70% en 100% loondoorbetaling) is het allereerst noodzakelijk dat er in de (collectieve) arbeidsovereenkomst een voorwaarde is gesteld voor het recht op die bovenwettelijke aanvulling van het ziekengeld, waaraan niet is voldaan. Ten tweede moet de werknemer, om de aanvulling te verspelen, zijn latere arbeidsongeschiktheid hebben kunnen voorzien, bijvoorbeeld doordat zijn werkgever hem daar (meerdere malen) voor gewaarschuwd en/of op gewezen heeft. 

Proefabonnement Themadossiers Salaris Rendement

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbeidsvoorwaarden?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar