Mag de werkgever ons verplichten tot overwerk?

Onlangs heeft onze werkgever ons verplicht om te overwerken, omdat er vanwege een IT-storing een achterstand is ontstaan. Hij verplichtte ons zelfs dezelfde werkdag over te werken. Ook parttimers die eigenlijk een dag vrij waren werden verplicht om te komen. In de cao Technische Groothande staat dat de werkgever je kan verplichten tot overwerk, maar niet in welk tijdsbestek dit gecommuniceerd moet worden. Was de eis van de werkgever terecht?

Antwoord

18 oktober 2016

In afdeling 5 cao Technische Groothandel (hierna: cao) zijn de kaders neergelegd voor het overwerken. Hier staat niet in, zoals u ook terecht aangeeft, binnen welk tijdsbestek gecommuniceerd moet worden over het al dan niet overwerken. Artikel 34 geeft wat betreft werktijden aan dat een werknemer maximaal 9 uur per dag en 45 uur per week mag werken.Bovendien mag een werknemer niet meer dan 90 uur per half jaar overwerken.

De werkgever heeft op grond van de Nederlandse wet een instructiebevoegdheid tegenover haar werknemers. Hier valt het opdragen van overwerk ook onder. Voor het instructierecht gelden geen vormvoorschriften. Niettemin dient een werkgever zich op grond van goed werkgeverschap (artikel 7:611) redelijk op te stellen. Daarnaast mogen de instructies niet in strijd zijn met bepalingen uit de arbeidsovereenkomst of de cao. Werknemer dient zich hiertegenover ‘redelijk’ op te stellen zeker als het bedrijfsbelang in het geding is.

In dit kader zal er dus een belangenafweging moeten worden gemaakt tussen het bedrijfsbelang van de werkgever en het privéleven van een werknemer.

Uit het bovenstaande volgt dat uw werkgever van haar werknemers gelet op het bedrijfsbelang (bijv. in het geval van een IT-storing) kan verlangen om dezelfde dag over te werken, waarbij hij zich wel heeft te houden aan de maximale overwerkregels uit de cao. Werknemers dienen op een dergelijk verzoek in beginsel positief in te gaan, uitzonderingen daargelaten. Ook van parttimers kan verlangd worden om, op de dagen dat zij werken, meer te werken of over te werken. 

Dit is echter wat anders, als een werknemer bijvoorbeeld altijd op woensdag vrij is en wordt opgeroepen om op woensdag te komen werken. In deze situatie kan een werkgever nog steeds vragen of een werknemer kan komen werken. Maar een werknemer hoeft hier als goed werknemer niet positief op in te gaan. Dat een werknemer zijn vaste vrije dag opoffert om te gaan werken, kan in redelijkheid niet van een werknemer worden verlangd.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Overwerk?

Marjol Nikkels

Specialist Sociale Wetgeving

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar