Moeten we een recente verklaring van UWV hebben voor het toepassen van de Wajong-premiekorting?

Wij hebben een verklaring van UWV liggen van enkele jaren geleden waaruit blijkt dat een werknemer ingedeeld is in de klasse van 80% tot 100% en geen recht had op een uitkering inzake Wajong, aangezien er pas bij een arbeidsongeschiktheid van 25% of meer recht is op een uitkering.

Deze werknemer is sinds anderhalf jaar werkzaam bij ons. De werknemer werkt 40 uur en het salaris is rond minimumloon.

Graag wil ik weten of er voor deze werknemer voor vorig jaar en dit jaar premiekorting toegepast kan worden op basis van de verklaring van enkele jaren geleden? Moet er wellicht een recentere verklaring van UWV aangevraagd worden, of mag er in dit geval helemaal geen premiekorting toegepast worden?

Antwoord

20 april 2015

De (oude) verklaring heeft voor zover ik het kan beoordelen geen waarde bij het verkrijgen van de premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers. Naar ik aanneem doelt u op de premiekorting bij de situatie waarbij de werkgever deze kan toepassen bij het in dienst nemen van een werknemer.

In de eerste plaats betreft het, zoals u ook aangeeft, een nogal oude verklaring waarbij niet duidelijk is wat er heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Daarnaast moet de werknemer voor de indiensttreding recht hebben op een WIA- of Wajong-uitkering, waarbij u aangeeft dat de verklaring juist inhoudt dat er geen recht op uitkering is.

Ook voor de andere situaties geldt dat duidelijk moet zijn dat de werknemer behoort tot de doelgroep van de premiekorting. Mogelijk kan bij deze werknemer sprake zijn van een structureel functionele beperking, problemen bij het volgen van onderwijs of is hij eerder ziek uit dienst getreden. In de eerste twee gevallen moet er een verklaring aanwezig zijn van UWV. In het derde geval (hetgeen best aan de orde kan zijn) zal er een arbeidskundig onderzoek van UWV moeten zijn waarbij wordt vastgesteld dat: werknemer na afloop wachttijd WIA beperkt arbeidsongeschikt is, werknemer voor einde wachttijd in dienst was bij dezelfde werkgever als toen hij ziek werd, werknemer niet in staat was om passend werk te doen bij deze werkgever en werknemer bij de (huidige) werkgever in dienst komt binnen vijf jaar. Zoals gezegd, een verklaring/onderzoek van UWV is nodig met het oog op de premiekorting.