Mogen we een all-in loon betalen aan onze werknemers?

29 april 2021

Wij zijn aan het uitzoeken of wij een zogeheten all-in loon kunnen uitbetalen. Is het toegestaan om een all-in loon uit te betalen aan al onze werknemers? Met welke voorwaarden moeten we rekening houden?

Bij een all-in loon betaalt u aan de werknemer zijn brutoloon inclusief de vakantiebijslag en de vakantiedagen die hij heeft opgebouwd in de periode waarover hij het loon krijgt uitbetaald. De werknemer ontvangt dan geen loon meer op het moment dat hij vakantie opneemt.

Deze wijze van uitbetalen wordt met name toegepast bij oproepcontracten, zoals het nulurencontract. Het kan bij zo’n contract makkelijker zijn om de looncomponenten in één keer uit te betalen. Maar een salaris inclusief vakantiebijslag en vakantiedagen is niet zomaar toegestaan.

Vakantiebijslag

De wet behandelt de vakantiebijslag en de vakantiedagen verschillend. In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is vastgelegd dat de vakantiebijslag in principe jaarlijks wordt uitbetaald in juni. In de cao of mogelijk de arbeidsovereenkomst kan worden afgesproken dat de vakantiebijslag op een ander moment, bijvoorbeeld maandelijks, samen met het salaris wordt uitgekeerd. Maak dan op de loonstrook een onderscheid tussen het ‘kale’ loon en de vakantiebijslag.

Vakantiedagen

Het maandelijks uitbetalen van de vakantiebijslag is dus onder voorwaarden toegestaan. Bij het maandelijks uitbetalen van de vakantiedagen ligt dit anders. De wet verbiedt het afkopen of uitbetalen van wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband. Dit heeft te maken met de zogeheten rust- en recuperatiefunctie.

U moet de werknemer in staat stellen om zijn vakantiedagen op te nemen, zodat hij kan uitrusten van zijn werkzaamheden. Het risico bestaat dat de werknemer die maandelijks zijn vakantiedagen krijgt uitbetaald, geen vakantie opneemt omdat hij tijdens zijn vakantie geen loon ontvangt. Op die manier wordt niet voldaan aan de recuperatiefunctie.

Afspraken

In de rechtspraak is echter ook geoordeeld dat de recuperatiefunctie bij werknemers met een ‘klein dienstverband’, bijvoorbeeld een nulurenovereenkomst of een oproepovereenkomst voor 10 tot 15 uur per maand, minder speelt. Het is bij kleine dienstverbanden onder bepaalde omstandigheden toegestaan om het loon inclusief vakantiebijslag en vakantiedagen uit te betalen.

Leg de afspraken over een all-in loon duidelijk en schriftelijk vast in de arbeidsovereenkomst. Vermeld hierbij welk deel het brutosalaris betreft en welk deel de vakantiebijslag en vakantiedagen. Zijn de afspraken onduidelijk vastgelegd in het arbeidscontract, dan kunt u mogelijk, vaak bij het einde van het contract, een claim verwachten om alsnog de vakantiebijslag en vakantiedagen uit te betalen, omdat het onduidelijk is of de werknemer deze eerder al betaald heeft gekregen.

De rechter zal hierbij snel in het voordeel van de werknemer oordelen. Zorg ervoor dat u alle individuele looncomponenten op de loonstrook vermeldt, ook als u ze al in de arbeidsovereenkomst heeft opgenomen. Weet de werknemer dat hij de vakantiedagen maandelijks krijgt uitbetaald, dan is hij er zelf verantwoordelijk voor om zijn loon opzij te zetten voor zijn vakantie. Zoals gezegd krijgt hij tijdens de vakantie immers geen loon.

Minimumloon

Een all-in loon is dus toegestaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • De afspraken zijn duidelijk en schriftelijk vastgelegd.
  • Het gaat om een dienstverband voor weinig en/of onregelmatige uren.
  • De werknemer bouwt op de gebruikelijke wijze vakantiedagen op. U moet de werknemer in de gelegenheid stellen om daadwerkelijk vakantie op te nemen. Het is verstandig dit vast te leggen in het vakantiereglement en de vakantiedagen te registreren.
  • Op de loonstrook vermeldt u expliciet welk deel van het loon het brutoloon betreft, en welk deel de uitbetaalde vakantiebijslag en de uitbetaalde vakantiedagen.
  • De werknemer mag geen financieel nadeel ondervinden van het uitbetalen van een all-in loon. De loonwaarde op het moment van uitbetaling van een vakantiedag moet net zo hoog zijn als de loonwaarde op het moment dat de vakantiedag zou worden opgenomen. En het ‘kale’ salaris, dus zonder vakantiebijslag en uitbetaalde vakantiedagen, mag niet onder het wettelijk minimumloon uitkomen.


Meer informatie over regels en afspraken rondom vakantiedagen vindt u in de toolbox Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed.