Onder welke voorwaarden krijgen we een betalingsregeling bij de fiscus?

Een aantal grote klanten hebben een betalingsachterstand bij onze onderneming. Hierdoor hebben we liquiditeitsproblemen en mogelijk het komende kwartaal een probleem met de betaling van de BTW. Kan ik uitstel van betaling vragen bij de Belastingdienst?

Antwoord

8 april 2015

Als de fiscus u een aanslag oplegt, staat daarop altijd een uiterste betaaldatum vermeld. Als u aangifte doet voor de BTW en de loonheffingen, moet u de uit de aangifte voortvloeiende te betalen belasting meteen betalen. Als u te laat betaalt, legt de fiscus u een verzuimboete op. De hoogte van de boete is afhankelijk van het bedrag dat u moet betalen, maar kan oplopen tot maar liefst € 4.920. Bovendien bent u dan ook invorderingsrente verschuldigd.

Kortdurend

Misschien kunt u door liquiditeitsproblemen de belasting niet betalen. U kunt dan uitstel van betaling aanvragen. Als u verwacht dat uw liquiditeitsproblemen van korte duur zijn, kunt u kort uitstel aanvragen. Het uitstel, dat u telefonisch aanvraagt, bedraagt maximaal vier maanden na de laatste vervaldatum. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

 • Het openstaande bedrag bedraagt maximaal € 20.000.
 • U heeft geen onbetaalde vergrijpboete openstaan.
 • U heeft niet eerder uitstel van betaling gekregen voor het openstaande bedrag.
 • U heeft geen dwangbevel gekregen voor de openstaande belastingschuld.
 • U heeft altijd keurig op tijd aangifte gedaan.

Als de Belastingdienst u kort uitstel van betaling verleent, betaalt u wel invorderingsrente vanaf de laatste betaaldag van de opgelegde aanslag.

Betalingsregeling

Als een uitstel van vier maanden niet voldoende is of als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een kort uitstel, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Dit kan alleen schriftelijk. U kunt hiermee maximaal 12 maanden uitstel krijgen. De Belastingdienst wil een garantie voor de openstaande belastingschuld, zoals een bankgarantie of een persoonlijke borgstelling. Bovendien moet u de aanvraag goed onderbouwen. In het aanvraagformulier moet u diverse financiële gegevens over uw onderneming invullen. Daarnaast stuurt u kopieën mee van:

 • jaarstukken van de afgelopen twee boekjaren;
 • een uittreksel van inschrijving van de KvK;
 • een tussentijdse balans en resultatenrekening van het lopende jaar;
 • een overzicht van uw lopende opdrachten en klanten;
 • een liquiditeitsprognose voor de komende 12 maanden;
 • een algemene prognose voor de komende twee jaar.

Deze informatie gebruikt de fiscus om te beoordelen of uw onderneming levensvatbaar is.

Voorstel

Bij een aanvraag om uitstel van betaling mag u zelf een voorstel voor een betalingsregeling doen. De Belastingdienst beoordeelt op basis van de aangeleverde informatie of hij akkoord gaat met uw voorstel. In alle gevallen zal de Belastingdienst erop inzetten om de belasting zo snel mogelijk te innen. Stelt u voor om de openstaande schuld over 12 maanden uit te smeren, maar de fiscus is van mening dat u de schuld ook in negen maanden kunt betalen, dan zult u waarschijnlijk negen maanden de tijd krijgen.

Verrekenen

Het kan gebeuren dat u tijdelijk de loonheffingen niet af kunt dragen, maar dat u over hetzelfde tijdvak ook een teruggave van de BTW krijgt. In dat geval kunt u de Belastingdienst vragen deze bedragen met elkaar te verrekenen. Dit kan op voorwaarde dat u de aangifte loonheffingen op tijd heeft gedaan.

Kijk op www.rendement.nl/fatools voor een stappenplan om liquiditeitsproblemen te voorkomen.