In hoeverre dienen alle specifieke werkzaamheden in de RI&E te worden opgenomen?

Een inspecteur stelt vast dat voor werkzaamheden waarbij een incident is gebeurd er een inventaris van de werkzaamheden ontbrak in de RI&E. Ondanks het feit dat alle werkzaamheden waren beheersd via werkoverleg en/of werkvergunning en mensen op technische vaardigheden waren geselecteerd en getraind. In hoeverre dienen alle specifieke werkzaamheden in de RI&E te worden opgenomen?

Antwoord

12 juli 2017

Als eerste hoop ik dat het incident geen nare gevolgen heeft voor alle betrokkenen. Vanuit de wetgeveing wordt over de RI&E het volgende weergegeven in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet:

Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's

  1. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.
  2. In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst.
  3. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.
  4. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

Zoals u ziet moet een werkgever de risico's die de werkzaamhweden met zich mee brengt schriftelijk vast leggen (lid 1). Ook het risico waardoor het incident is opgetreden. Het gaat niet altijd om specifieke werkzaamheden, maar om risico's van alle werkzaamheden, dus ook de specifieke. Daarom is een RI&E altijd dynamisch, deze wordt aangepast aan de daarmee opgedane ervaringen (lid 4) (risico's die u tegenkomt bij een veilighiedsronde of bijna ongeval), en niet in de RI&E staan, die moeten worden toegevoegd. Ook bij gewijzigde werkmethoden, en wijzigingen in de stand van de techniek en de huidige wetenschap.

Inspectie SZW beoordeelt bij een incident met blijvend letsel, ziekenhuisopname of de dood de situatie en wat de werkgever heeft gedaan om het ongeval te voorkomen. Om dat aan te tonen door een werkgever en de boete te verminderen, wordt gebruikgemaakt van zogenoemde matigingsgronden, waarmee de boete naar beneden gaat. Deze worden als volgt weergegeven met elk 25% vermindering als alles goed en aantoonbaar is:

  1. Is het risico beschreven in de RIE?
  2. Wat heeft het bedrijf gedaan om het risico te voorkomen?
  3. Is de voorlichting, opleiding en instructie voldoende?
  4. Wordt er addequaat toezicht gehouden?

Zoals ik in uw vraag lees, wordt er met vergunningen gewerkt (punt 2) en zijn de medewerkers goed opgeleid en geïnstrueerd (punt 3).

---------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Iels den Dekker - Werkoptimaal

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar