Wanneer begint de ketenbepaling van uitzendkrachten die bij ons werken?

Voor ons eigen personeel houden we altijd goed in de gaten hoeveel tijdelijke contracten we achtereenvolgens met iedere werknemer sluiten. Dit in verband met de ketenbepaling. Maar we maken ook vaak gebruik van uitzendkrachten. Moeten we bij hen ook rekening houden met de ketenbepaling en zo ja, vanaf wanneer?

Antwoord

1 april 2015

Op dit moment werkt de ketenbepaling als volgt: als tijdelijke contracten bij elkaar meer dan drie jaar duren, is de werknemer na drie jaar in vaste dienst. Datzelfde geldt als u meer dan drie tijdelijke contracten sluit. De werknemer is dan automatisch bij de vierde overeenkomst in vaste dienst. De ‘keten’ wordt doorbroken bij een tussenpoos van minimaal drie maanden tussen de contracten. In de cao kunnen afwijkende regels staan over de ketenbepaling. Zorg dus dat u uw eigen cao op dit punt kent.

Fasensysteem

Zo lang de uitzendkracht in dienst is bij het uitzendbureau, speelt voor u de ketenbepaling geen rol. De uitzendcao’s bevatten namelijk een eigen ketenregeling, het zogenoemde fasensysteem. De uitzendkracht komt in dat systeem op een gegeven moment in vaste dienst bij het uitzendbureau, maar dus niet in vaste dienst bij uw organisatie. 
Let wel op als u gebruikmaakt van een payrollbureau. Het gebeurt soms dat degene bij wie de werknemer het werk verricht als werkgever wordt aangemerkt. Voor de ketenbepaling is dan van belang dat de payroll-cao (met een eigen ketenregeling) alleen geldt voor payrollorganisaties die lid zijn van de VPO. Vaak is zo’n payrollbedrijf overigens contractueel verplicht om u de kosten van zo’n onbedoeld dienstverband te vergoeden.

Opvolgend werkgeverschap

Het komt regelmatig voor dat een uitzendkracht die eerst via een uitzendbureau werkte bij de werkgever in dienst komt. Of juist andersom, dat een werkgever het dienstverband van een werknemer beëindigt, maar hem vervolgens wel weer voor zijn organisatie laat werken via een uitzendbureau. In beide situaties is er – als de werknemer in feite dezelfde werkzaamheden verricht – sprake van opvolgend werkgeverschap. Dat betekent dat de contracten met beide werkgevers meetellen in de ketenbepaling.

Overzicht

Als u iemand in dienst neemt die eerder via het uitzendbureau (nagenoeg) hetzelfde werk deed, moet u de contracten tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau meetellen in de ketenbepaling die voor uw organisatie van toepassing is. Het is dus zaak om van het uitzendbureau een overzicht te krijgen van die contracten. In de eerste fase van de uitzendovereenkomst gaan het uitzendbureau en de uitzendkracht voor iedere periode van tewerkstelling een nieuw contract aan. Als een uitzendkracht bijvoorbeeld een dag ziek is geweest, begint de volgende dag weer een nieuw contract. Het aantal contracten kan dan al snel oplopen.

Verkort

Per 1 juli 2015 wijzigen de regels van de ketenbepaling (zie ook pagina 4-5). Het maximale aantal tijdelijke contracten dat u aan een werknemer mag geven voordat hij recht heeft op een vast contract blijft hetzelfde, maar de maximale periode wordt verkort van drie naar twee jaar. Daarnaast wordt de tussenpoos waarmee u de keten kunt doorbreken verlengd van maximaal drie naar zes maanden. De nieuwe ketenbepaling geldt voor contracten die op of na 1 juli 2015 ingaan. De mogelijkheid om bij cao van de ketenbepaling af te wijken, wordt beperkt. Bestaande cao’s die van de nieuwe regels afwijken, blijven van kracht totdat de looptijd van de cao is verstreken of uiterlijk tot 1 juli 2016. 

Proefabonnement Themadossiers Salaris Rendement

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • WWZ deel 3: Ketenbepaling
    • Videocollege 8 minuten

    In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de ketenbepaling. De WWZ zorgt ervoor dat werknemers eerder een vast contract krijgen. U krijgt te zien hoe de situatie was voordat de WWZ...

  • Wet aanpak schijnconstructies
    • Videocollege 12 minuten

    De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

Heeft u een vraag over Ketenbepaling?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar