Wat is de rol van de OR bij het aanstellen van de preventiemedewerker?

Op dit moment is onze P&O-functionaris ook de preventiemedewerker. Volgend jaar krijgt de OR keuze, maar niet voor de zittende. Wat is het beste voor de organisatie en hoe kunnen we dat bewerkstelligen?

Antwoord

25 oktober 2016

De Arbowet (artikel 13) geeft veel ruimte voor de werkgever om het beleid in te vullen. Er moeten een of meer deskundige werknemers worden aangewezen (preventiemedewerker). Ze beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.

De werkgever stelt de preventiemedewerker in de gelegenheid de bijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. De preventiemedewerker worden door een juiste taakuitoefening niet benadeeld in de positie in het bedrijf of de inrichting. Artikel 21, vierde zin, van de Wet op de ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing.

De basis van het besluit of iemand aan de bovenstaande eisen voldoet, ligt in een actuele RI&E. Daarin staan de risico’s beschreven waar de preventiemedewerkers 'verstand van moeten hebben'. In uw geval is het dus afhankelijk van de risico’s of de P&O-functionaris de juiste persoon is. Verder is de vraag in hoeverre er sprake is van onafhankelijkheid van de werkgever.

De preventiemedewerker hangt samen met de deskundige bijstand uit artikel 14/14a van de Arbowet. Dat gaat over de bedrijfsarts, kerndeskundigen en eventueel de arbodienst. In de basis is het zo dat men intern door middel van een of meer preventiemedewerkers de risico’s moet kunnen beheersen. Als dat echt niet kan, mag het met 'inhuur' van buiten.

Op terug te komen op uw vraag: het instemmingsrecht gaat inderdaad niet gelden voor reeds zittende persoon van de preventiemedewerker, maar wel bij wijziging in de taakinvulling en de plek in de organisatie. Na de wijzing van de Arbowet zullen er ook andere zaken moet worden aangepast, zoals het contract met de arbodienstverleners. Aangezien dit ook instemmingsrechtig is, ligt hier de kans om het hele systeem van deskundige bijstand weer nader te beschouwen.

Vanuit de medezeggenschap is het van belang dat jullie zelf een visie op de invulling van de deskundige bijstand gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld preventietaken zoveel mogelijk intern, gespreid en laag in de organisatie. Op basis hiervan kunt u dan de instemmingsaanvragen beoordelen. En een punt kan zijn of een P&O-functionaris als preventiemedewerker wenselijk is. Verder staat het jullie altijd vrij de discussie of het overleg te voeren onafhankelijk of er een instemmingsaanvraag is ingediend. Daarnaast moet in de RI&E worden opgenomen hoe het systeem van deskundige bijstand is vormgegeven. En ook de RI&E en het plan van aanpak is instemmingsrechtig.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Preventiemedewerker?

Theo-Jan Heesen

Adviseur en trainer, gecertificeerd arbeidhygiënist

TrajectPlus
Adviseur is nu beschikbaar