Wat te doen bij moeilijkheden rond instemmingsrecht?

Welke stappen kunnen worden genomen als een bestuurder het instemmingsrecht van de OR negeert of als er meningsverschillen zijn over of een voorgenomen regeling al dan niet instemmingsplichtig is?

Antwoord

1 juli 2019

Als u in instemmingsplichtige gevallen niet instemt met het voorstel om een bepaalde regeling in te voeren, te wijzigen of in te trekken, mag de bestuurder zijn plan niet doorzetten. Het komt echter voor dat de bestuurder, ondanks dat er geen instemming is verleend, zijn plan tóch doorzet. Ook is er soms onduidelijkheid over of een voorgenomen regeling al dan niet instemmingsplichtig is. Hieronder leest u wat u in deze gevallen kunt doen. 

1. Bestuurder wil onder niet verkregen instemming uitkomen
De bestuurder kan maar op één legale manier onder een niet verkregen instemming uitkomen. Dat doet hij door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. De rechter kan uw bestuurder dan vervangende goedkeuring geven. Dat doet de rechter echter alleen als er zwaarwegende bedrijfseconomische, -organisatorische of sociale redenen zijn. Ook kan hij de bestuurder toestemming geven als de OR of PVT onredelijk is geweest in de motivatie van weigering of te lang wacht met zijn besluit om al dan niet in te stemmen. In spoedeisende gevallen is een kort geding mogelijk om een voorlopige maatregel te krijgen. Tegen de beslissing van de kantonrechter is – voor beide partijen – hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof.

2. Schakel bij meningsverschil externe deskundige in
Soms is er een verschil van mening over of een voorgenomen regeling al dan niet instemmingsplichtig is. Dat is ook niet altijd even duidelijk, met name bij tijdelijke regelingen en bij eenmalige maatregelen. De kantonrechter heeft ook dan de bevoegdheid om de knoop door te hakken. Vaak hoeft het zover niet te komen, omdat de bedrijfscommissie al duidelijkheid geeft. Haar uitspraak is slechts een advies en dus niet bindend. In gevallen als deze is het heel goed mogelijk, en zelfs wenselijk, dat bestuurder en OR (of PVT) zich gezamenlijk tot de bedrijfscommissie richten. Het is geen schande om een externe en onpartijdige deskundige om advies te vragen.

3. Laat besluit bestuurder ‘nietig’ verklaren
Het komt ook voor dat de bestuurder wel instemming heeft gevraagd, maar niet heeft verkregen en dat hij desondanks zijn zin toch doorvoert. U zit dan in een lastig parket. U bent er natuurlijk niet op uit om conflicten op de spits te drijven, maar er staan wel personeelsbelangen op het spel en u wilt dat uw bestuurder zich aan de wet houdt. De eerste stap is het schriftelijk ‘nietig’ verklaren van het besluit van uw bestuurder. U heeft daarvoor één maand de tijd vanaf het moment dat uw bestuurder u schriftelijk laat weten dat hij het besluit toch zal nemen. Vaak zal hij dat helemaal niet laten weten en dan begint de termijn te lopen vanaf het moment dat uw OR of PVT constateert dat de regeling – waarmee niet is ingestemd – toch wordt uitgevoerd. Met een nietigverklaring kunt u ook de uitvoering van een regeling stoppen waarvoor de bestuurder u helemaal niet om instemming heeft gevraagd.

4. Schakel bedrijfscommissie in
Een nietigverklaring is niets meer dan een schriftelijk bericht waarin u constateert dat de bestuurder ten onrechte een instemmingsplichtige regeling uitvoert. U laat door uw verklaring weten dat niemand aan die uitvoering gebonden is. Zet de bestuurder zijn besluit door zonder via de bedrijfscommissie en kantonrechter de nietigverklaring aan te vechten, dan moet u zelf de bedrijfscommissie inschakelen of direct naar de kantonrechter stappen. In spoedeisende gevallen kunt u een kort geding aanspannen.

5. Bedrijfscommissie moet advies geven
De bedrijfscommissie heeft twee maanden de tijd om tot een advies te komen. Met instemming van beide partijen kan deze termijn met nog eens maximaal twee maanden worden verlengd.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Instemmingsrecht van de OR
    • Videocollege 11 minuten

    Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Mark Capel

Trainer medezeggenschap

Trainiac
Adviseur is nu beschikbaar