Wat zijn de fiscale gevolgen van de verkoop van mijn onderneming?

Gezien mijn leeftijd ben ik van plan mijn eenmanszaak per 1 januari 2014 over te dragen. Nu heeft één van mijn werknemers, die al vanaf het begin van de onderneming bij mij werkt, aangegeven dat hij het bedrijf wil kopen. Kunt u mij in grote lijnen aangeven wat voor mij de fiscale consequenties zijn van een bedrijfsverkoop? En bestaan er nog mogelijkheden het bedrijf fiscaalvriendelijk aan mijn werknemer over te dragen?

Antwoord

17 april 2015

Als ondernemer met een eenmanszaak is uw winst onderworpen aan de heffing van inkomstenbelasting. Als u de onderneming overdraagt aan uw werknemer en daardoor ophoudt met het genieten van winst uit onderneming, is in fiscaal opzicht sprake van staking van uw onderneming. De stakingswinst die u behaalt, wordt belast tegen het tarief van box 1.

Componenten

De stakingwinst bestaat uit vier componenten:

  • De in de activa/passiva aanwezige stille reserves;
  • Goodwill
  • Fiscale reserves
  • Desinvesteringsbijtellling

De kosten die verband houden met de overdracht van de onderneming, komen in mindering op de stakingswinst. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan advieskosten of kosten in verband met de overdracht van activa.

Stakingsaftrek

De stakingswinst behaalt u in het kader van de staking van uw onderneming. En die winst leidt tot een bijtelling van het belastbare inkomen uit werk en woning in box 1 en wordt dus- zoals al vermeld - belast tegen het progressieve tarief. Om belastingheffing bij bedrijfsbeëindigingen enigszins te verzachten en om geschillen voor kleine stakingswinsten te voorkomen, is de regeling van de stakingsaftrek ingevoerd. Deze houdt in dat u voor de stakingswinst gebruik kunt maken van een stakingsaftrek van
 € 3.630. De stakingsaftrek kan overigens nooit meer bedragen dan het feitelijke bedrag van de stakingswinst. De feitelijke belastingheffing over stakingswinst kunt u (deels) naar de toekomst verschuiven door gebruik te maken van de mogelijkheid om voor (maximaal) het bedrag van de stakingswinst een lijfrenterecht (dan wel een bancaire lijfrente) te bedingen. De lijfrentetermijnen die u in de toekomst zult ontvangen, zijn daarentegen wel belast. Daarnaast moet u bij een staking afrekenen over de stand van de FOR. Wel geldt ook hier dat u belastingheffing over de belaste afneming van de FOR kunt uitstellen door een kwalificerende lijfrente te bedingen.

Belastingvrij

Aangezien uw werknemer tenminste 36 maanden als werknemer in dienst is bij de onderneming bestaat voor u de mogelijkheid de onderneming voor de inkomstenbelasting belastingvrij over te dragen. De belastingclaim op de stille reserves en goodwill wordt dan doorgeschoven naar uw werknemer, maar hij hoeft er pas belasting over te betalen als hij deze realiseert, bijvoorbeeld als hij de zaak geheel of ten dele verkoopt. Dit noemt men ‘geruisloze’ doorschuiving. Een geruisloze bedrijfsoverdracht houdt in dat de fiscale claims, die normaal rusten op u,
worden doorgeschoven naar uw werknemer. In het geval van een geruisloze doorschuiving komt bij u dus geen stakingswinst tot uitdrukking. Voor uw werknemer is – in vergelijking met een normale bedrijfsoverdracht – de overnameprijs lager. Uw werknemer zal namelijk een korting bedingen op de overnameprijs.

Afschrijven

Bij een geruisloze bedrijfsoverdracht zet uw werknemer namelijk de onderneming voort met de fiscale boekwaarden die op uw eindbalans staan. Hierdoor kan uw werknemer niet afschrijven over de werkelijke waarde van de onderneming, waardoor zijn belastingdruk hoger is. De korting wordt in de praktijk vaak gesteld op 20% van de stille reserves en goodwill.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Overdracht onderneming?

Hans van der Ven

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar