Wat zijn de rechten van een zwangere werkneemster?

Graag zou ik op de hoogte zijn van de rechten van een zwangere tijdens werkuitoefening en zo ook na werkhervatting na de bevalling, wat betreft extra pauzes, vrijstelling van bepaalde diensten, overwerk e.d

Antwoord

10 april 2015

Er zijn o.a. in het arbobesluit en de arbeidstijdenwet een aantal bepaling opgenomen voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Afhankelijk van de sector kunnen er aanvullingen zijn in de CAO of eigen arbeidsvoorwaarden regeling. Mocht uw sector een arbocatalogus kennen kan het zinvol zijn daar ook eens in te snuffelen.

Als u aan uw werkgever heeft vertelt dat u zwanger bent moet die u voorlichten over de gevaren in uw werk. Ook welke maatregelen er worden genomen om de gevaren te beperken en of aanpassing van de werk- en rusttijden of arbeidsvoorwaarden nodig zijn. Wacht met het vertellen niet te lang want pas daarna kunt u aanspraak maken op de rechten vanuit deze wetten. Snel vertellen is extra belangrijk als uw werk een aantal aspecten kent die schadelijk kunnen zijn (zoals het werken met chemische stoffen, besmettingsgevaar etc.).

Bij alle maatregelen moet de werkgever rekening houden met de specifieke omstandigheden van de werkneemster. De werkplek en inhoud van het werk moet zodanig zijn ingericht dat er geen nadelige werking vanuit kan gaan. Zo nodig moeten er aanpassingen gedaan worden in de werk- en rusttijden of de inhoud van het werk. Als aanpassing niet mogelijk is, moet er worden voorzien in tijdelijk ander werk.

U hoort een kopie te krijgen van het deel van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) dat gaat over uw werksituatie. U kunt dan nalezen of er stoffen in gebruik zijn die schadelijk kunnen zijn voor het (ongeboren) kind en of er sprake is van en andere zware belasting (zoals werkstress en risico op geweld).

Er zijn ook bepalingen met betrekking tot hurken, bukken, tillen, trilling en geluid maar ik weet niet of die in dit geval op uw werk van toepassing zijn. Qua arbeidstijden zijn er een aantal zaken geregeld. U heeft recht op een aantal extra pauzes buiten de reguliere pauzes. Deze worden beschouwd als arbeidstijd en de totaal daaraan te besteden tijd mag niet meer bedragen dan een achtste van de arbeidstijd per dienst. U heeft recht op een evenwichtig en regelmatig arbeids- en rusttijden patroon.

Verder mag

  • een dienst niet meer dan 10 uur bedragen,
  • de werkweek niet meer dan gemiddeld 50 uur per week bedragen in een periode van 4 aaneengesloten weken.
  • in een aaneengesloten periode van 16 weken mag de gemiddelde arbeidsduur niet meer bedragen dan 45 uur.
  • geen nachtdiensten (overwerk) of de werkgever moet aannemelijk maken dat het niet anders kan.

Deze regels gelden zowel gedurende de zwangerschap als in de periode erna tot een maximum van 6 maanden.

U moet gedurende de zwangerschap de tijd krijgen om eventuele onderzoeken te ondergaan waarbij U gewoon hoort te worden doorbetaald.

De werkgever moet zorgen voor een afsluitbare rustruimte (of een ruimte die daar direct geschikt voor kan worden gemaakt) voorzien van een deugdelijke rustbank of bed. Gedurende de eerste 9 levensmaanden van het kind moet deze ruimte ter beschikking blijven voor het geven van borstvoeding of om te kolven. De maximale tijd hiervoor is een kwart van de reguliere arbeidstijd en is in te delen in overleg met de werkgever en wordt beschouwd als werktijd (ofwel doorbetaald).

Ik denk dat het vooral belangrijk is dat u aangeeft wat er wel en niet haalbaar is qua werk. Kijk eens kritisch rond of er belastende factoren zijn en bespreek dit met uw werkgever. Basisprincipe is dat hij op grond van de wet een zorgplicht heeft en eigenlijk alle maatregelen moet nemen om te voorkomen dat het (ongeboren) kind of de moeder schade oploopt. Als u twijfelt of bepaalde dingen schadelijk zijn kunt u altijd de arbodienst (of eigen arts) raadplegen voor advies.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen