Welke regels zijn er bij het benoemen van nieuwe bestuurders?

Een van onze bestuursleden heeft aangekondigd binnenkort met zijn functie te willen stoppen. Aan welke regels moet onze organisatie zich houden bij het benoemen van een nieuw bestuurslid?

Antwoord

20 april 2015

Zowel verenigingen als stichtingen zijn wettelijk verplicht om in de statuten op te nemen hoe bestuurders worden benoemd en ontslagen. Ook de wet bevat hierover bepaalde regels, maar het is in sommige gevallen wel mogelijk om hier in de statuten van af te wijken. Daarnaast bevatten de statuten meestal ook bepalingen over de samenstelling van het bestuur, de beloning, de bevoegdheden, de bestuursvergaderingen en de besluitvorming.

Opvolging

Als het bestuur van uw stichting slechts uit één persoon bestaat, dan moet de opvolging van de bestuurder in de statuten worden geregeld. Bijvoorbeeld dat de bestuurder zijn opvolger moet benoemen in een bijzondere notariële akte of in zijn testament.
In de statuten is namelijk ook vastgelegd voor welke periode een bestuurder wordt benoemd. Hierbij is van alles mogelijk, bijvoorbeeld één, twee of vier jaar, of zelfs voor onbepaalde tijd. Dit laatste komt in verenigingen zelden voor, maar in stichtingen daarentegen is deze termijn zeker niet ongebruikelijk. Sterker nog: het komt in de praktijk regelmatig voor dat een stichtingsbestuurder voor onbepaalde tijd wordt benoemd.
De wet biedt voor een stichting een aantal mogelijkheden om eventuele vacatures in het bestuur te vervullen:

  • door coöptatie; dit betekent dat het bestuur zelf nieuwe bestuursleden benoemt;
  • door in de statuten een bepaling op te nemen waarin staat dat andere (rechts)personen de bestuursleden benoemen;
  • door in de statuten een bepaling op te nemen waarin staat dat andere (rechts)personen het recht hebben om een (bindende) voordracht te doen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een sponsor of een subsidieverstrekker. In de statuten moet in dat geval ook staan of en in hoeverre het bestuur, dat het nieuwe bestuurslid daadwerkelijk benoemt, van deze voordracht mag afwijken.