Zijn werkschoenen verplicht voor niet-werkplaatspersoneel?

Ik werk op kantoor bij een autobedrijf en moet soms ook op de werkplaats komen. Zijn veiligheidsschoenen voor mij daarmee ook verplicht?

Antwoord

8 augustus 2016

In algemene zin is op uw vraag geen antwoord te geven. Of u al dan niet verplicht bent veiligheidsschoenen te dragen, wordt bepaald door hetgeen uw werkgever voorschrijft. De Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) verplicht de werkgever om de werkplek zo veilig mogelijk te maken. In deze wet staan echter weinig echt hele concrete regels, zoals wanneer wel of juist geen veiligheidsschoenen gedragen dienen te worden. Deze wet verplicht de werkgever om (indien en voor zover relevant: in samenwerking met de ondernemingsraad, de personeelsvereniging en de vakbonden) een goed arbobeleid te voeren. Het arbobeleid omvat alles wat de werkgever doet om zijn werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen.

Eén van de belangrijkste onderdelen van het arbobeleid is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierin staat een lijst met risico’s die in het bedrijf voor (kunnen) komen en welke maatregelen getroffen moeten worden om die risico’s te vermijden. Naast de RI&E dient ook een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld te worden. In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel dient te nemen om de kans op een risico zoveel mogelijk te verkleinen. Het autobedrijf waar u werkt, heeft waarschijnlijk ook een dergelijke RI&E en een PvA. Dit zijn één van de belangrijkste ondernelen van een arbobeleid, waarin wordt bepaald wat de risico’s zijn binnen het bedrijf en welke maatregelen getroffen dienen te worden om deze risico’s te minimaliseren. In dit verband is belangrijk dat de Arbowet voorschrijft dat een werknemer verplicht is de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken.

Kortom, als uw werkgever voorschrijft dat u bij het betreden van de werkplaats veiligheidschoenen moet dragen, dient u zich daaraan te houden. Dit volgt ook uit de algemene - eveneens in de Arbowet opgenomen - verplichting voor werknemers om in hun doen en laten op de arbeidsplaats overeenkomstig zijn opleiding te handelen en de door de werkgever gegeven instructies naar vermogen te volgen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbowet?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar