Moet de werkgever ziekengeld betalen (en loon doorbetalen bij ziekte) als werknemer zonder vaccinaties op vakantie gaat en ziek wordt?

Wij hebben een werknemer die een paar weken naar een ver land op vakantie gaat. Hij laat zich niet inenten voor DTP en Hepatitus. Hij loopt dus willens en wetens risico. Stel dat hij ziek wordt, zijn wij als werkgever dan verplicht hem ziekengeld door te betalen? Wij willen dat als werkgever liever niet, hij wil 'besparen' op zijn kosten en wij draaien er voor op. Kan dat vastgelegd worden dat het zijn eigen risico is (dus m.b.t. DTP en Hepatitus)?

Antwoord

11 mei 2017

Als ik het goed begrijp, vraagt u of het mogelijk is om af te wijken van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever indien de werknemer ziek wordt als gevolg van het niet inenten tegen DTP en Hepatitis.

Hoofdregel: loondoorbetaling

Hoofdregel is dat de werknemer die ten gevolge van ziekte zijn bedongen arbeid niet kan verrichten gedurende 104 weken, recht heeft op doorbetaling van zijn loon. Dit volgt uit artikel 7:629 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Deze wetsbepaling is dwingend rechtelijk van aard. Dit betekent dat er niet vanaf geweken mag worden in de cao of de arbeidsovereenkomst.

Uitzonderingen op de hoofdregel

Op de hoofdregel bestaan een aantal wettelijke uitzonderingen. Een daarvan betreft het opzettelijk veroorzaken van de ziekte (artikel 7:629 lid 3, sub a). Indien de werknemer de ziekte ten gevolge waarvan hij zijn bedongen arbeid niet kan verrichten opzettelijk heeft veroorzaakt, hoeft de werkgever het loon niet door te betalen.

Er is echter sprake van een streng criterium, waarbij gekeken dient te worden naar de aan de arbeidsongeschiktheid ten grondslag liggende oorzaak. De opzet van de werknemer moet namelijk gericht zijn op het ziek (en dus arbeidsongeschikt) worden. Kortom, er moet sprake zijn van het willens en wetens veroorzaken van ziekte met als doel arbeidsongeschiktheid veroorzaken. Het slechts riskeren van ziekte is niet voldoende. De werkgever moet bewijzen dat de opzet van de werknemer is gericht op het veroorzaken van de ziekte. In de praktijk blijkt dit erg lastig te zijn.

In sommige omstandigheden kan ook bewust roekeloos handelen ertoe leiden dat de werknemer zijn recht op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid verspeeld. Ook in dat geval is vereist dat de werknemer willens en wetens de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een werknemer, werkzaam als vlieginstructeur, die met zijn hand tegen de muur sloeg, als gevolg waarvan hij zijn middenhandsbeentje brak en volledig arbeidsongeschikt raakte. De werkgever hoefde geen loon te betalen gedurende de arbeidsongeschiktheid. Deze kwestie betreft echter wel een op zichzelf staand geval, waar elders in de rechtspraak weinig tot geen aansluiting bij wordt gevonden.

Toepasselijkheid op uw situatie

Het voorgaande komt er in uw situatie op neer dat de werknemer weliswaar een risico loopt op ziekte door zich niet preventief in te enten voor DTP en Hepatitis, maar dat daarmee niet vaststaat dat een ziekte dan wel eventuele arbeidsongeschiktheid als gevolg daarvan opzettelijk wordt veroorzaakt. Concreet betekent dit dat het zeer waarschijnlijk is dat u in dat geval het loon van de werknemer gedurende de arbeidsongeschiktheid moet doorbetalen. Aangezien de loondoorbetaling een dwingend rechtelijke wetsbepaling is, is niet mogelijk om andere afspraken daaromtrent met de werknemer te maken.

Eventueel kan de bovenwettelijke loonaanvulling van de werknemer worden stopgezet. Dit is mogelijk als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het gevolg is van opzettelijk risicovol gedrag maar het handelen geen opzet in de zin van de voornoemde uitzondering oplevert. In dat geval betaalt u dus enkel de wettelijke 70% van het loon (waarvan dit gedurende het eerste ziektejaar niet minder dan het wettelijke minimumloon mag zijn). De werknemer verliest dus zijn recht op aanvullende afspraken over de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid die het minimum van 70% te boven gaan.

-----------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Jadeena Janssen - AKD

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Loondoorbetaling bij ziekte?

Martin Gast

Financial Planner/Pensioenconsultant

Vido Financial Planning
Adviseur is nu beschikbaar