Vraag & antwoord

Hoe groot moet onze ondernemingsraad (OR) zijn?

OR-verkiezingen | 26-04-2024

Wij willen een ondernemingsraad oprichten in onze organisatie. Hoeveel mensen moeten er in de ondernemingsraad zitten? Als er in de organisatie in de regel minimaal 50...

Welke vormen van medezeggenschap zijn er?

Samenstelling van de OR | 19-04-2024

Onze organisatie is de laatste tijd flink gegroeid. Welke vorm van medezeggenschap kunnen wij dan het beste kiezen? Er bestaan verschillende vormen van medezeggenschap...

Welke waarborgen moet een klokkenluidersregeling hebben?

Klokkenluidersregeling | 27-03-2024

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen over een klokkenluidersregeling. Welke waarborgen moet zo’n regeling hebben? Is het juist dat de melder zich met...

Welke rol heeft de OR bij het opstellen, wijzigen en naleven van de RI&E?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 11-03-2024

Onze ondernemingsraad wil graag meepraten over de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Welke rol heeft de OR bij het opstellen, wijzigen en naleven van de...

Welke rol heeft de OR bij surseance van betaling en faillissement?

OR en financiële zaken | 10-01-2024

Het bedrijf heeft surseance van betaling aangevraagd en het is de verwachting dat een faillissement snel zal volgen.Welke rechten heeft de ondernemingsraad (OR) bij surseance...

Wat is een 'regeling' volgens de WOR?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 16-03-2023

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad heeft altijd betrekking op een voorgenomen besluit tot de vaststelling, wijziging of intrekking van een 'regeling'. Wat houdt...

Moet aanpassing van functieomschrijvingen voor reorganisatie langs de OR?

OR en personeelsbeleid | 14-02-2023

Onze bestuurder wil een aantal functieomschrijvingen wijzigen vanwege een reorganisatie. Moet hij die wijzigingen eerst voorleggen aan de OR? Het (opnieuw) omschrijven...

Kan een leidinggevende een OR-lid beperken in zijn OR-werk?

Werkwijze OR | 15-12-2022

Onze OR is op dit moment betrokken bij een grote reorganisatie. Dat neemt veel tijd in beslag. Onze OR heeft veel overleg met de bestuurder en we zitten vaker bij elkaar...

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?

OR en arbeidsomstandigheden | 14-11-2022

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen voor gesprekken met de werknemers over duurzame inzetbaarheid. Een gedeelte van de vragen die de bestuurder hiervoor heeft...

Wanneer kan de OR beroep instellen tegen een adviesplichtig besluit?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 27-09-2021

Als een ondernemer een adviesplichtig besluit neemt zonder dat hij de OR om advies heeft gevraagd, kan de OR binnen een maand nadat hij van het besluit in kennis is gesteld...