Jaarlijks indexeren van de onbelaste vrijwilligersvergoeding

Recent is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de belastingplannen voor 2019. Uw organisatie krijgt daardoor onder andere te maken met de verhoging van de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding, de verhoging van het lage BTW-tarief, een verruiming van de sportvrijstelling en de modernisering van de kleineondernemersregeling (KOR).

19 december 2018 | Door redactie

Een belangrijke wijziging voor non-profitorganisaties is de verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding. Per 1 januari 2019 kan uw organisatie een maximale onbelaste vergoeding geven van € 170 per maand en € 1.700 per jaar. De hogere onbelaste vergoeding moet het aantrekkelijker maken om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Daarnaast stijgt de gehanteerde uurvergoeding voor het beoordelen van het vrijwilligerswerk van € 4,50 naar € 5. Bij een hogere uurvergoeding gaat de Belastingdienst uit van een dienstbetrekking. De vergoeding is dan belast voor de loon- en inkomstenbelasting. De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van de plannen ook nog een motie aangenomen, die ervoor zorgt dat de vrijwilligersvergoeding vanaf 1 januari 2020 jaarlijks wordt geïndexeerd. 

Sportvrijstelling in de BTW

In de belastingplannen is ook een wijziging van de sportvrijstelling in de BTW opgenomen. Het gevolg hiervan is dat uw organisatie sneller geen BTW meer hoeft te berekenen en dat er geen aftrek meer geldt voor de BTW op de kosten van bijvoorbeeld een sportaccommodatie. Uw organisatie kan per 1 januari 2019 wel profiteren van een subsidieregeling voor de bouw, het onderhoud en de instandhouding van sportaccommodaties. 

Kleineondernemersregeling straks ruimer

De goedkeuring van de Eerste Kamer heeft ook tot gevolg dat het tarief in de vennootschapsbelasting de komende jaren gaat dalen. Daarentegen stijgt het lage tarief in de BTW van 6% naar 9%. De wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de BTW per 2020 kan positief uitpakken voor uw organisatie. Het kabinet gaat het bereik van die regeling namelijk verruimen. Per 1 januari 2020 kunnen ook rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen gebruikmaken van deze regeling. Daarnaast is het de bedoeling dat de omzet van uw organisatie bepalend zal zijn voor de toepassing van de KOR.