Bij ivf-behandeling recht op betaald verlof

12 september 2019 | Door redactie

Werkneemsters die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, hebben hiervoor recht op kort verzuimverlof. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het loon van de werkneemster door, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in de cao of het personeelsreglement.

Op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) hebben werknemers recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof bij ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden’. De WAZO noemt een aantal voorbeelden van deze zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Sinds 1 januari 2015 is de WAZO gewijzigd en hebben werknemers ook recht op kort verzuimverlof bij spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek. Soms vragen werkgevers en werknemers zich af welke afspraken hier precies onder vallen. Een voorbeeld is een ivf-behandeling. In de toelichting op de wijziging van de WAZO heeft de regering aangegeven dat een werkneemster ook bij een arts- of ziekenhuisbezoek vanwege een vruchtbaarheidsbehandeling het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof kan opnemen.

Werknemer behoudt recht op loon bij ivf-behandeling

Tijdens het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof moet de werkgever het loon doorbetalen (maar eventuele onkostenvergoedingen mag hij wel stopzetten). De werkgever heeft niet het recht om het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof in mindering te brengen op de vakantiedagen van de werkneemster, tenzij de werkneemster met die verrekening instemt en er alleen bovenwettelijke vakantiedagen worden verrekend.
De werkneemster moet vooraf laten weten dat zij het verlof wil opnemen en om welke reden. Als dat niet mogelijk is, doet zij dit zo spoedig mogelijk, onder opgave van de reden. De werkgever mag achteraf van de werkneemster verwachten dat zij aannemelijk maakt dat de opname van het verlof noodzakelijk was.

Afwijken van wettelijke verlofregels is mogelijk

Overigens is het mogelijk dat in de cao afwijkende afspraken zijn gemaakt voor het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. De cao mag ten nadele van werknemers afwijken voor bijvoorbeeld het recht op loondoorbetaling. Is een werkgever niet gebonden aan een cao of biedt de cao ruimte om de regels voor het verlof anders in te vullen, dan kan hij met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging afwijkende (en voor werknemers nadelige) afspraken maken.

Bijlagen bij dit bericht