Wanneer is sprake van noodzakelijke verzorging voor het recht op zorgverlof?

21 mei 2021

Een werknemer wil zorgverlof opnemen om voor een zieke ouder te zorgen. We vragen ons af of we dit wel of niet moeten toekennen. Eén van de voorwaarden voor zorgverlof is dat sprake moet zijn van 'noodzakelijke verzorging'. Wat houdt dat in?

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) zijn het kort- en langdurend zorgverlof geregeld. Voor deze verlofvormen gelden verschillende voorwaarden.

Kortdurend zorgverlof

Het kortdurend zorgverlof – per jaar ten hoogste tweemaal de arbeidsduur per week – mag de werknemer opnemen als hij noodzakelijke zorg wil verlenen aan een zieke naaste. In artikel 5:1 staat om welke naasten het kan gaan, zoals een ‘bloedverwant in de eerste of tweede graad’. Een ouder is zo’n bloedverwant.

Noodzakelijke zorg betekent dat de ouder de zorg nodig heeft en redelijkerwijs niemand anders dan de werknemer de zorg kan geven. Van noodzakelijkheid is geen sprake als de ouder al van een ziekenhuis zorg krijgt. U kunt de werknemer vragen om de noodzakelijkheid aannemelijk te maken. Is zijn zorg nodig, dan mag u het verlof alleen afwijzen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Langdurend zorgverlof

Voor de zorg voor een ouder is ook langdurend zorgverlof op te nemen, al is dit wel onbetaald (in tegenstelling tot kortdurend zorgverlof, waarbij u het loon deels doorbetaalt). Voor het recht op langdurend zorgverlof – per jaar ten hoogste zesmaal de arbeidsduur per week – is het bij een levensbedreigende ziekte niet vereist dat de zorg ‘noodzakelijk’ is. Bij andere ziekte of hulpbehoevendheid is dit wel vereist.

U kunt tot een week na het verlofverzoek de werknemer vragen om schriftelijk aannemelijk te maken dat hij aan de voorwaarden voldoet. Bij twijfel verplicht de wet u om te overleggen met de werknemer. Een afwijzing van het verlofverzoek meldt u schriftelijk en in principe uiterlijk een week voor de beoogde ingangsdatum van het verlof.

Verwachtingen

Van voorgaande WAZO-regels kan alleen worden afgeweken via een cao of via een bedrijfsregeling waarover u met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging overeenstemming heeft bereikt. U kunt de werknemer helpen door het verlof sowieso toe te kennen, of hij nu aan de voorwaarde van noodzakelijkheid voldoet of niet. Besef wel dat u daarmee de verwachtingen van het personeel rond deze verlofregeling kunt veranderen.