Wanneer verandert kortdurend zorgverlof in langdurend zorgverlof?

22 juli 2019

Een werknemer heeft kortdurend zorgverlof opgenomen om voor zijn moeder te zorgen. Vanaf wanneer wijzigt dit kortdurend zorgverlof in langdurend zorgverlof?

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) zijn voor mantelzorg aan ouders 2 verlofvormen geregeld: kortdurend en langdurend zorgverlof. Het recht op kortdurend zorgverlof bestaat als een werknemer noodzakelijke zorg moet verlenen aan een zieke naaste, zoals een ouder. Het verlof duurt per jaar maximaal tweemaal de arbeidsduur per week.

Loondoorbetaling

Aansluitend aan het kortdurend zorgverlof heeft de werknemer de mogelijkheid om langdurend zorgverlof op te nemen voor de noodzakelijke verzorging van zijn ouder.

Kiest hij hiervoor, dan behoort hij uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum van het verlof een verzoek bij u in te dienen (dus mogelijk al vóór het kortdurend zorgverlof), al heeft u de vrijheid daar coulanter mee om te gaan.

De voorwaarden om langdurend verlof op te mogen nemen, lijken op die van kortdurend zorgverlof. Zoals de naam aangeeft, kan dit verlof wel langer duren: maximaal zesmaal de arbeidsduur per week.

De werknemer mag ervoor kiezen om het eerder opgenomen kortdurend zorgverlof als langdurend zorgverlof aan te laten merken, waardoor hij zijn recht op kortdurend zorgverlof behoudt. Het moment waarop de verlofvorm wijzigt in langdurend zorgverlof, beslist de werknemer in principe dan ook zelf.

Verduidelijk in ieder geval dat hij tijdens het langdurend zorgverlof geen recht op loon heeft, in tegenstelling tot het kortdurend zorgverlof (waarbij hij recht op 70% van zijn loon heeft, met het wettelijk minimumloon als minimum). Let op dat in een eventuele cao waaraan u gebonden bent, andere afspraken kunnen staan over het zorgverlof.

Ook kunt u er zelf voor kiezen om in het voordeel of nadeel van de werknemer van de wettelijke bepalingen af te wijken. In het nadeel van werknemers afwijken van de WAZO kan wel alleen als u daarover overeenstemming bereikt met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.