OR moet bij advies letten op gevolgen werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten van bedrijfseconomische aard. Bij een adviesaanvraag hierover gaat de bestuurder niet altijd in op de gevolgen voor de werkdruk bij de achterban. De OR moet hierop bedacht zijn bij het uitbrengen van het advies.

21 juni 2019 | Door redactie

De OR heeft onder meer adviesrecht over een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming (artikel 25, lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Uitbreiding van de werkzaamheden kan bijvoorbeeld gaan over het afsluiten van zeer grote orders. Andere wijzigingen van de werkzaamheden kunnen gaan over fabricage van andere producten of overgaan op totaal andere productiemethoden.

OR moet kritisch zijn op gevolgen werkdruk

Bij het afsluiten van zeer grote orders is het duidelijk dat dit gevolgen moet hebben voor de personeelsbezetting. Meer werk betekent meer werknemers. De OR moet hier aandacht voor hebben in zijn advies en kritisch zijn op de gevolgen voor de werkdruk van de werknemers. Werkdruk is een oorzaak van werkstress. Zowel de bestuurder als de OR moeten werkdruk tegengaan.

Evaluatie aan te bevelen bij uitbreiding of wijziging werkzaamheden

Het is aan te bevelen om bij het afsluiten van zeer grote orders een evaluatiemoment af te spreken met de bestuurder, om te beoordelen of de personeelsbezetting voldoende is. Als een organisatie andere producten gaat fabriceren of geheel andere productiemethoden gaat inzetten, zal het van tevoren niet altijd duidelijk zijn of personeelsuitbreiding nodig is. In dit geval is het des te nuttiger om een moment af te spreken om te beoordelen of de werkdruk niet te hoog wordt.

Ook wijziging automatisering kan werkdruk verhogen

Invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening zoals een ICT-systeem kan grote gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de werknemers. Ook hierover heeft de OR adviesrecht (artikel 25, lid 1k WOR). Nieuwe ICT-systemen hebben vaak gevolgen voor de werkdruk. Computerstoringen bij de invoering van de systemen kunnen ervoor zorgen dat mensen werknemers hun werk niet op tijd af krijgen. Daarom is voldoende ondersteuning om deze storingen te verhelpen een aandachtspunt in een advies hierover. Ook moeten werknemers een gerichte training krijgen om de nieuwe systemen te kunnen gebruiken. Dit zijn zaken waar de OR oog voor moet hebben bij het uitbrengen van het OR-advies.