OR moet toezien op actualiteit arbobeleid

De bestuurder moet beleid voeren om werkdruk bij de werknemers te voorkomen. Als dit niet kan, moet hij de werkdruk beperken. Dit is onderdeel van het arbobeleid van een organisatie. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het arbobeleid en dus ook op het beleid om werkdruk tegen te gaan. Dit beleid moet actueel zijn.

31 mei 2019 | Door redactie

De bestuurder en de OR moeten beide waken voor het risico van werkdruk. De bestuurder moet werkdruk opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. De OR moet de RI&E en het plan van aanpak toetsen op de risico’s van en maatregelen tegen werkdruk. Als de organisatie geen RI&E heeft of als de RI&E niet ingaat op de risico’s van werkdruk, moet de OR de bestuurder hierop wijzen.

De bestuurder moet de RI&E actueel houden

Als de organisatie de RI&E heeft opgesteld en het plan van aanpak is in werking, moet de organisatie de uitwerking van de maatregelen om de zoveel tijd evalueren. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld anders uitpakken dan verwacht, of er zijn andere risico’s zijn dan ingeschat. Ook kunnen nieuwe werkwijzen nieuwe risico’s met zich meebrengen, of zijn de inzichten gewijzigd in hoe een bestuurder een risico moet beperken. Al deze veranderingen kunnen van invloed zijn op de werkdruk bij de werknemers of op de vereiste maatregelen hiertegen. De bestuurder moet de RI&E daarom actueel houden (artikel 5, lid 4 Arbowet). De Arbowet vermeldt niet hoe vaak de bestuurder de RI&E moet bijwerken. In de regel geldt hiervoor eens per jaar.

De OR toezien op actuele RI&E

De OR moet erop toezien dat de RI&E actueel is (artikel 28, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden). Als de OR constateert dat het langer dan één jaar geleden is dat de RI&E is vastgesteld, moet de OR hierover bij de bestuurder aan de bel trekken. De OR moet ook bij de bestuurder aan de bel trekken als hij signalen van de achterban ontvangt dat werkdruk een groter probleem is dan de RI&E aangeeft. Bij het aanpassen van de RI&E moet de bestuurder actief informatie uitwisselen met de OR (artikel 12, lid 2 Arbowet). Op het moment dat de bestuurder de RI&E met plan van aanpak heeft bijgewerkt, moet de OR hier weer mee instemmen.