Naheffingen bij schijnzelfstandigheid

14 november 2022 | Door redactie

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over naheffingen bij schijnzelfstandigheid. Hij beschrijft onder meer de mogelijke gevolgen voor de opdrachtgever/werkgever als er sprake was van schijnzelfstandigheid.

Momenteel vindt er geen handhaving plaats van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Dat zou tijdelijk zijn, maar dit handhavingsmoratorium geldt inmiddels nog steeds. Vanaf 2025 zal er in ieder geval weer wel gehandhaafd worden. Maar hoe gaat het als er een dienstbetrekking is vastgesteld en er dus sprake was van schijnzelfstandigheid (bijvoorbeeld na een uitspraak van de civiele rechter)? De staatssecretaris gaf onlangs antwoord op Kamervragen (pdf).   

Belastingdienst kan aanwijzing geven

Hij geeft aan dat in de situatie dat een opdrachtgever een arbeidsrelatie onterecht niet heeft aangemerkt als een dienstbetrekking (en er geen sprake was van kwaadwillendheid) de Belastingdienst een aanwijzing geeft aan de opdrachtgever/werkgever. Als de werkgever deze aanwijzing niet opvolgt, legt de fiscus een correctieverplichting op om alsnog voor die arbeidsrelatie de loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden, de premies werknemersverzekeringen te betalen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) te betalen. Dit kan met terugwerkende kracht, tot het moment van de aanwijzing. Als de werkgever niet (geheel) voldoet aan de correctieverplichting kan de Belastingdienst hem een naheffingsaanslag opleggen voor het bedrag dat er naar schatting niet of te weinig is gecorrigeerd. Overigens blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer dat de Belastingdienst tussen eind 2019 en 2021 maar drie aanwijzingen heeft afgegeven en één keer een correctie heeft opgelegd. 

Werkgever mag nageheven loonbelasting/premie volksverzekeringen verhalen

De staatssecretaris geeft ook aan dat de werkgever de loonbelasting/premie volksverzekeringen die hij ten onrechte niet heeft ingehouden en die van hem is nageheven, in principe kan verhalen op zijn werknemer. Of de werkgever daadwerkelijk een verhaalsrecht heeft, wordt bepaald door de uitleg van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor premies werknemersverzekeringen geldt dat de werkgever deze niet mag verhalen op de werknemer. Ook niet bij schijnzelfstandigheid. 

Binnenkort komt er een voortgangsbrief

Eerder is toegezegd de handhaving op de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen te herijken en te versterken. Nog dit jaar zal het kabinet de voortgangsbrief zzp naar de Kamer verzenden, waarin wordt aangeven hoe dit de komende tijd vorm gaat krijgen.