De werkkostenregeling toepassen in zeven stappen

De werkkostenregeling geeft werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te worden. Daarbij gelden wel strikte voorwaarden. Met deze toolbox volgt u de juiste stappen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  De werkkostenregeling toepassen in zeven stappen

  Onbelast vergoeden en verstrekken volgens de fiscale regels

  Elke werkgever kan een percentage van de loonsom aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers doen zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te worden. Voor de vergoeding of verstrekking kan een nihilwaardering of gerichte vrijstelling gelden, of hij blijft onbelast doordat hij wordt ondergebracht in de vrije ruimte. Deze werkkostenregeling kent echter wel strikte voorwaarden. Deze toolbox loodst u langs alle obstakels.

 • 2

  Is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling loon?

  Stappenplan werkkostenregeling

  Infographic Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 09-01-2024

  Binnen de werkkostenregeling mogen werkgevers een percentage van de totale fiscale loonsom van de organisatie (de zogenoemde vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. De keuze om iets wel of niet onder te brengen in de vrije ruimte, moeten werkgevers uiterlijk maken op het moment van vergoeden of verstrekken (genietingsmoment). Deze infographic laat precies de stappen zien die u moet ondernemen als u iets in de vrije ruimte wil onderbrengen.


  Het verschil: verstrekken en ter beschikking stellen

  Nieuws Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 22-06-2018

  Veel werkgevers delen aan werknemers bijvoorbeeld een mobiele telefoon, tablet, fiets of een auto van de zaak uit. Het maakt daarbij wel verschil of hij deze aan de werknemers verstrekt of ter beschikking stelt.


  Wat is geen loon voor de WKR?

  Tool Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 10-02-2022

  Ga met deze checklist na of u te maken heeft met vergoedingen of verstrekkingen die niet als WKR-loon kwalificeren.


  Zijn verstrekkingen met volledige eigen bijdrage belast loon?

  Vraag & Antwoord Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 30-07-2019

  Is een belaste verstrekking of terbeschikkingstelling nog wel belast als er een eigen bijdrage van de werknemer tegenover staat?


  De voordelen en nadelen van cafetariaregeling en keuzebudget

  Verdiepingsartikel Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 16-08-2023

  Werknemers kunnen door een cafetariaregeling of eigen keuzebudget hun arbeidsvoorwaarden beter afstemmen op hun individuele behoeften én een belastingvoordeel behalen. Voor uw organisatie kan dit keuzeloon ook méér met zich meebrengen dan administratieve rompslomp. Wat zijn de effecten van flexibele beloning?


 • 3

  Geldt er een gerichte vrijstelling?

  Overzicht gerichte vrijstellingen

  Tool Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 16-03-2022

  Welke vergoedingen en verstrekkingen vallen onder de gerichte vrijstelling voor de loonheffingen? Bekijk de checklist.


  Hoe werkt het noodzakelijkheidscriterium van de WKR?

  Verdiepingsartikel Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 18-12-2023

  De werkgever kan zijn werknemers de voorzieningen die nodig zijn voor de uitvoering van hun werk onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Onder voorwaarden geldt hier namelijk een gerichte vrijstelling voor. De categorieën voorzieningen die voor deze gerichte vrijstelling in aanmerking komen, zijn specifiek bepaald: gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.


  Niet noodzakelijke apparatuur inleveren of afrekenen

  Tool Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 09-12-2021

  Apparatuur die uw werknemer niet meer nodig heeft voor het werk, moet hij inleveren. Anders moet uw organisatie de restwaarde afrekenen.


 • 4

  Geldt voor het loon in natura een nihilwaardering of normbedrag?

  Wat is loon in natura waard?

  Vraag & Antwoord Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 18-08-2022

  Als we een verstrekking of terbeschikkingstelling in de vrije ruimte van de werkkostenregeling willen onderbrengen, hoe bepalen we dan de waarde ervan voor de werknemer?


  Vaste waardering loon in natura

  Tool Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 10-01-2020

  Ga met deze checklist na of er sprake is van loon in natura waarvoor een vaste waardering geldt en wat die waarde dan precies is.


  Nihilwaarderingen in de werkkostenregeling

  Verdiepingsartikel Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 01-03-2023

  Voor bijvoorbeeld de latte macchiato uit de koffiemachine in de pantry, voor het werkuniform van de politieagent, voor het personeelsfeest in de bedrijfskantine en voor de printjes uit de printer op kantoor geldt een nihilwaardering.Dat betekent dat u deze vormen van loon in natura op € 0 kunt waarderen. Ze zijn feitelijk onbelast loon en snoepen ook niet van de vrije ruimte. Let er wel op dat het moet gaan om redelijke verstrekkingen. Wat houdt dit precies in?


  Overzicht nihilwaarderingen

  Tool Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 31-01-2024

  Welke verstrekkingen en terbeschikkingstellingen mag u voor de loonheffingen op € 0 waarderen? Bekijk de checklist.


  Nihilwaardering boven gerichte vrijstelling

  Nieuws Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 17-07-2015

  Loon in natura dat voor de werkkostenregeling zowel onder een nihilwaardering als een gerichte vrijstelling valt, moet u behandelen als nihilwaardering. Dat staat in het Handboek Loonheffingen 2015.


 • 5

  Bij wie belast u de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling?

  Verplicht en verboden eindheffingsloon

  Tool Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 10-01-2020

  Ga met behulp van deze checklist na of uw keuzevrijheid bij het eindheffingsloon is beperkt.


  Hoe werkt de gebruikelijkheidstoets van de WKR?

  Verdiepingsartikel Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 05-01-2024

  Onder de werkkostenregeling moet u bepalen welk loon voor werknemers uw onderneming ten laste van de vrije ruimte brengt door het als eindheffingsloon aan te merken. Bij de loonbestanddelen waarvoor uw organisatie in principe de vrijheid heeft om deze keuze te maken, moet u altijd nog wel rekening houden met de zogeheten gebruikelijkheidstoets. Hoe werkt deze toets in de praktijk?


  Een bonus in de vrije ruimte van de WKR

  Tool Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 22-07-2021

  Een bonus tot € 2.400 per medewerker kan in de vrije ruimte worden ondergebracht, ook al is dat loon.


  Uw werknemers van een fiets voorzien

  Tool Fiets van de zaak Publicatiedatum: 14-01-2020

  Er zijn 3 manieren om werknemers van 'n fiets te voorzien. Deze tool geeft de regels voor vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen.


  Personeelslening aan werknemers geven

  Tool Loonadministratie Publicatiedatum: 01-02-2023

  Tegen welke waarde moet een rentevoordeel in de loonheffingen?


  Geschenken van de werkgever

  Tool Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 07-11-2023

  De fiscale regels bij geschenken aan werknemers en niet-werknemers vindt u in deze checklist.


  Wanneer liever bruteren dan onderbrengen in vrije ruimte?

  Verdiepingsartikel Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 30-11-2023

  Voor een netto extraatje voor werknemers wordt meestal de vrije ruimte gebruikt. Het loonbestanddeel wordt dan door aanwijzing als eindheffingsloon in onbelast loon voor de werknemer omgezet, en is voor uw organisatie ook onbelast zolang de vrije ruimte niet wordt overschreden. Afhankelijk van de situatie kan het juist voordeliger zijn om zo’n extraatje te bruteren.


  Mag de dga dezelfde WKR-vergoedingen krijgen als werknemers?

  Vraag & Antwoord Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 03-01-2024

  Mogen wij onze directeur-grootaandeelhouder (dga) dezelfde vergoedingen onder de werkkostenregeling bieden als een werknemer? Of gelden hier andere regels voor?


  Gangbare vergoedingen en verstrekkingen

  Tabel Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 02-02-2023

  Vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers vormen in principe loon, maar soms zijn ze onder voorwaarden geen (belast) loon of in onbelast loon om te zetten door gebruik van de vrije ruimte. In dit overzicht vindt u terug hoe gangbare vergoedingen en verstrekkingen voor de loonheffingen kwalificeren.


 • 6

  Wat moet u administreren en wie moet dat doen?

  Aandachtspunten bij het aanwijzen als eindheffingsloon

  Verdiepingsartikel Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 26-08-2022

  Om gebruik te maken van het fiscale voordeel dat de vrije ruimte uw onderneming biedt, zult u de loonbestanddelen die u in onbelast loon voor de werknemer wilt omzetten als eindheffingsloon moeten aanwijzen. Ditzelfde geldt voor gebruik van de gerichte vrijstellingen. Maar hoe werkt dat ‘aanwijzen’ als eindheffingsloon nu eigenlijk precies?


  Vaste kostenvergoedingen fiscaal correct regelen

  Tool Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 29-04-2022

  Wilt u onterecht onbelaste kostenvergoedingen voorkomen? Dit stappenplan helpt u hierbij.


  De rol van de diverse afdelingen bij de WKR

  Verdiepingsartikel Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 31-03-2023

  Bij de correcte toepassing van de werkkostenregeling (WKR) komt aardig wat kijken. Iedereen binnen de onderneming heeft daar zo’n zijn eigen aandachtspunten bij. Maar vooral is ook de samenwerking tussen de diverse afdelingen van groot belang. Alleen als niet slechts één afdeling maar de onderneming als geheel met de werkkostenregeling bezig is, zal de praktijk (financieel) soepel verlopen.


 • 7

  Is uw organisatie eindheffing verschuldigd?

  Vrije ruimte en eindheffing WKR berekenen

  Tool Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 02-01-2024

  Met deze rekentool kunt u eenvoudig de vrije ruimte van de WKR voor uw organisatie berekenen en toetsen.


  Concernregeling en de WKR

  Infographic Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 04-11-2020

  De eindheffing van de werkkostenregeling wordt per werkgever berekend. Als er sprake is van een concern, mag de eindheffing ook op concernniveau worden berekend. De berekening van de vrije ruimte gebeurt dan door het totale fiscale loon van elke inhoudingsplichtige die deel uitmaakt van het concern, bij elkaar op te tellen. In deze collectieve vrije ruimte kunt u alle door de concernonderdelen als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen opnemen.


  Aandachtspunten concernregeling voor berekening eindheffing WKR

  Verdiepingsartikel Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 01-02-2023

  Elke werkgever moet jaarlijks nagaan of hij de beschikbare vrije ruimte overschrijdt en zo ja, de bijbehorende eindheffing betalen. Deze afrekening mag onder voorwaarden ook op concernniveau gebeuren. Het uiterste moment om voor die werkwijze over 2022 te kiezen, nadert. Let echter op dat de concernregeling niet altijd voordelig uitpakt!


 • 8

  Meer informatie

  E-training Kostenvergoedingen

  E-training 7 modules

  Werknemers kunnen kosten maken om voor uw organisatie te werken. Denkt u maar eens aan de reiskosten, studiekosten of de kosten voor de aanschaf van noodzakelijke apparatuur. Uw organisatie kan deze kosten van de werknemer vergoeden. U krijgt dan te maken met de regels van de werkkostenregeling. Onder voorwaarden geldt er een gerichte vrijstelling of nihilwaardering en kunt u de kosten onbelast vergoeden. Voor de kostenvergoedingen is het erg belangrijk dat u die op de juiste manier verwerkt in uw administratie.


  WKR in de praktijk

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  De werkkostenregeling is al sinds 2015 verplicht, maar in de praktijk roept de WKR nog steeds heel veel vragen op. Tijdens de training WKR in de praktijk hoort u onder meer wanneer er sprake is van een belaste of onbelaste vergoeding of verstrekking, voor wiens rekening de belasting komt (werknemer of werkgever), in hoeverre u een tariefvoordeel kunt behalen en in hoeverre de gebruikelijkheidstoets aan de orde is. Ook wordt aandacht besteed aan de loonaangifte (incl. de concernregeling) onder de WKR.