Hoe kunnen we de cafetariaregeling inzetten voor scholing en studie?

22 november 2021

Hoe kunnen we de cafetariaregeling inzetten voor scholing en studie?

De cafetariaregeling komt er kort gezegd op neer dat werknemers belast loon uitruilen voor onbelast loon (of vrije tijd), en daarbij fiscaal voordeel genieten. U spreekt dus af om een overeengekomen beloning te wijzigen voor een andere.

De werknemer kan bijvoorbeeld een stukje van zijn brutoloon in geld ruilen voor een onbelaste vergoeding of verstrekking, bijvoorbeeld om belast loon uit te ruilen voor de vergoeding van de kosten van of de verstrekking van scholing. De vergoeding voor of verstrekking van een studie of opleiding is onbelast zónder dat het uw onderneming vrije ruimte kost in de volgende situatie:

  • Het gaat om een studie of opleiding voor de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer om (meer) inkomen uit werk en woning (box 1 van deinkomstenbelasting) te verwerven.
  • De bijbehorende kosten worden niet al door een ander vergoed.
  • De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.
  • In het geval van een vergoeding heeft u die betaald of toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de werknemer de kosten maakt. In deze situatie geldt er – op voorwaarde van aanwijzing als eindheffingsloon – een gerichte vrijstelling. Bij de kosten van ‘studie en opleiding’ moet u met name denken aan lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen.

Kennis en vaardigheden voor werk

Een andere variant van scholing is een vorm die gericht is op het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, zoals cursussen, congresbezoek, vakliteratuur, inschrijving in een beroepsregister. Omdat deze scholing de (huidige) werkzaamheden van de werknemer dient, kan het logischer zijn dat u de kosten betaalt. Mochten uw financiële middelen hiervoor niet toereikend zijn, dan zijn dit ook geschikte doelen voor in een cafetariaregeling. Omdat hiervoor een gerichte vrijstelling geldt, moet u de kosten wel als eindheffingsloon aanwijzen, maar neemt dit geen vrije ruimte in beslag.