Wat is loon in natura waard?

15 augustus 2019

Als we een verstrekking of terbeschikkingstelling in de vrije ruimte van de werkkostenregeling willen onderbrengen, hoe bepalen we dan de waarde ervan voor de werknemer?

Bij het maken van de keuze om loon al dan niet in de vrije ruimte op te nemen, is de waarde ervan erg belangrijk. Onder de werkkostenregeling wordt loon in natura op de waarde in het economisch verkeer gewaardeerd – behalve als er een normbedrag voor is bepaald of er een nihilwaardering voor geldt  – maar speelt de factuurwaarde een grote rol. Als er een (inkoop)factuur aanwezig is, moeten werkgevers het loon in natura namelijk waarderen op die factuurwaarde (inclusief BTW). Hierbij geldt wel de voorwaarde dat die factuur door een onafhankelijke derde is verstrekt. Gaat het bijvoorbeeld om (korting op) producten uit het eigen bedrijf of een factuur van een met het bedrijf verbonden vennootschap, dan moeten werkgevers de waarde in het economisch verkeer aanhouden. Dat is in dat geval de consumentenprijs inclusief BTW. Deze waarde moet ook worden gehanteerd als er geen factuur aanwezig is.

Inkoopfactuur later beschikbaar
Als de werkgever op het moment van het doen van aangifte loonheffingen nog niet over een (inkoop)factuur beschikt om de waarde van het loon in natura te kunnen vaststellen, mag hij uitgaan van de waarde op de offerte of van een redelijke schatting. Als de betreffende factuur eenmaal is ontvangen en dus de uiteindelijke waarde van het loon in natura duidelijk is, moet de werkgever indien nodig de eerdere loonaangifte corrigeren.

Eigen bijdrage
Als werknemers een eigen bijdrage voor het betreffende loonbestanddeel betalen, kunnen werkgevers deze in mindering brengen op de te belasten waarde. De aftrek van de eigen bijdrage kan echter geen negatieve waarde opleveren, zodat bij een eigen bijdrage die groter is dan de waarde in het economisch verkeer, de bij te tellen waarde op € 0 uitkomt. Hierbij geldt wel dat als werkgevers het belaste loon in de vrije ruimte onderbrengen, zij het totaal van de eigen bijdragen van de werknemers mogen aftrekken van het totaal aan de in de vrije ruimte te belasten waarde. Dan hoeft dit dus niet op werknemersniveau plaats te vinden.

Afspraken maken met de Belastingdienst
Bij twijfel over de te hanteren waarde voor het loon in natura kunnen werkgevers uiteraard het beste te rade gaan bij de Belastingdienst. Ook bij producten die bijvoorbeeld mode- en/of seizoensgevoelig zijn, is afstemming met de fiscus aan te raden aangezien de consumentenprijs bij zulke zaken vaak sterk fluctueert.Meer informatie over onbelast vergoeden en verstrekken volgens de fiscale regels vindt u in de toolbox De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen.

Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen.