Werknemers met schulden zijn aandachtspunt voor OR

30 januari 2023 | Door redactie

In vier op de vijf organisaties zijn er werknemers met financiële problemen. Dit is niet alleen voor de werknemer een ongewenste situatie, ook de organisatie heeft eronder te lijden. Het is daarom raadzaam om in de bedrijfsvoering rekening te houden met werknemers met schulden. De ondernemingsraad (OR) kan daar bij de bestuurder voor pleiten.

Door de inflatie en hoge energieprijzen hebben steeds meer werknemers moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Een werkgever is uiteraard niet verantwoordelijk voor het financiële gedrag van de werknemers. Maar gezien de negatieve effecten die werknemers met schulden voor de organisatie met zich mee (kunnen) brengen, is het wel verstandig om hier iets mee te doen. Werknemers met geldzorgen hebben vaak last van stress, met mogelijk een verminderde arbeidsproductiviteit en verzuim tot gevolg. Ook komt een werknemer met financiële problemen eerder in de verleiding om te stelen of te frauderen. De OR doet er daarom goed aan om over dit onderwerp met de bestuurder in gesprek te gaan en na te denken over financiële steun voor de achterban. De organisatie is tenslotte ook zelf gebaat bij een vroegtijdige aanpak van betalingsproblemen bij werknemers.

Salarisverhoging, winstdeling, thuiswerken?

De bestuurder moet er rekening mee houden dat werknemers met financiële zorgen kunnen vragen om een loonsverhoging of lening. De bestuurder moet dit serieus overwegen; dat hoort nu eenmaal bij goed werkgeverschap. Een salarisverhoging is niet altijd realistisch. Het kan gevolgen hebben voor het hele beloningssysteem en lang niet elke organisatie kan zich dit veroorloven. Een eenmalige uitkering is dan wellicht een betere optie. En er zijn meer mogelijkheden om werknemers financieel tegemoet te komen. Zo kan het een oplossing zijn om de werknemer meer uren te laten werken. Ook kan de bestuurder overwegen om werknemers te laten delen in de bedrijfswinst of bijvoorbeeld werknemers vaker te laten thuiswerken om hoge brandstofkosten te voorkomen.

Bevoegdheden van de OR

De OR kan het onderwerp werknemers met geldzorgen bij de bestuurder onder de aandacht brengen en bij hem aandringen op maatregelen om schulden van werknemers te voorkomen of vroegtijdig op te lossen. Dankzij zijn overlegrecht (artikel 23, lid 2 WOR) kan de OR hierover met de bestuurder in gesprek of hem een concreet voorstel doen (initiatiefrecht, artikel 23, lid 3 WOR). Bovendien heeft de OR instemmingsrecht als de bestuurder personele regelingen zoals een aanpassing van het beloningssysteem of vaker thuiswerken wil doorvoeren (artikel 27 WOR). De OR kan zich ook laten bijstaan door een externe deskundige (artikel 16 WOR), die de OR inzicht kan geven in de (financiële) gevolgen voor de organisatie en kan adviseren over maatregelen die goed aansluiten op de situatie in de organisatie.

Hoe kan uw organisatie werknemers met financiële problemen het beste bijstaan? In de toolbox Werknemers met schulden ondersteunen in zes stappen staan de mogelijkheden en aandachtspunten hierbij overzichtelijk onder elkaar.