Aanpassingen voor de WOR in de maak

1 juli 2020 | Door redactie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat zich inzetten voor het bevorderen van de medezeggenschap. Dit liet hij gisteren in zijn Kamerbrief weten. Op advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) wil hij de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aanpassen. Dit moet er onder andere toe leiden dat flexwerkers eerder toegang krijgen tot medezeggenschap.

Met zijn Kamerbrief (pdf) reageert minister Koolmees op de voorstellen van de SER en de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) om de naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te verbeteren. Hij neemt de adviezen van de SER over om de WOR op een aantal belangrijke punten aan te passen. Hij gaat onder andere de kiesrechttermijnen en de werkwijze van commissies aanpassen in de wet. De CBM deed in 2018 en 2019 een aantal concrete voorstellen in opdracht van minister Koolmees om belemmeringen voor deelname aan de ondernemingsraad (OR) weg te nemen. Dit was naar aanleiding van de uitkomsten van het Nalevingsonderzoek Wet op de ondernemingsraden in 2017.

Termijn actief en passief kiesrecht beide naar drie maanden

De minister neemt het advies  van de SER over om de deelname aan de OR toegankelijker te maken, onder andere door aanpassing van de kiesrechttermijnen. Het voorstel van de CBM om de termijn waarna uitzendkrachten medezeggenschaprechten krijgen te verkorten, vraagt wel om een aanpassing van het uitzendregime. Dit wordt mogelijk gewijzigd met onder andere een beperking van het uitzendbeding tot de wettelijke termijn van maximaal 26 weken.

Aanpassing WOR voor werkwijze commissies

Ook neemt de minister het voorstel van de CBM om artikel 15, lid 2 WOR aan te passen, over. In zijn Kamerbrief gaf de minister bovendien aan dat hij zich kan vinden in de aanpassingen die de CBM heeft doorgevoerd in het voorbeeldreglement van de SER. Hij ziet echter geen noodzaak om het recht op een ambtelijk secretaris wettelijk vast te leggen en het opstellen van een convenant te verplichten, omdat de WOR deze opties al biedt. Met de wetswijzigingen neemt de minister ook het voorstel mee om de WOR te moderniseren en waar nu een schriftelijkheidsvereiste of fysieke aanwezigheid is opgenomen, duidelijk te vermelden dat het ook een optie is om zaken digitaal te regelen en te organiseren.  

Onderzoeken en pilot gedragsonderzoek lopen nog

De minister gaat in overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO om verdiepende vragen toe te voegen aan de werkgevers- en werknemersenquêtes (CBS en TNO) en aan het periodieke Nalevingsonderzoek WOR (ministerie SZW). Daarmee wil het CBM achterhalen waarom werkgevers geen OR instellen en waarom werknemers zich niet kandidaat stellen. Daarnaast loopt er nog een pilot samen met de sector Groothandel om de naleving van de WOR te bevorderen met gedragsbeïnvloedingsinstrumenten, zoals een OR-ambassadeur.