Diversiteit topbestuurders speerpunt voor OR

3 september 2018 | Door redactie

Ondernemingsraden in beursgenoteerde organisaties doen er goed aan om van diversiteit in het topbestuur een speerpunt te maken. Dit is hard nodig, want slechts vijf organisaties behalen het door het kabinet vastgestelde percentage van 30% vrouwelijke bestuurders.

Nederland telt 90 beursgenoteerde organisaties. Slechts vijf daarvan hebben minimaal 30% vrouwen in de Raad van Commissarissen én de Raad van Bestuur. In 77 organisaties zonder vrouwelijke bestuurder zijn dit jaar dertig nieuwe mannelijke bestuurders benoemd. In de Wet bestuur en toezicht staat een streefcijfer van 30% vrouwelijke bestuurders en commissarissen in 2020. Organisaties die hier niet aan voldoen, moeten in hun jaarverslag verklaren waarom zij dit streefcijfer niet hebben behaald. Ook moeten zij aangeven met welke maatregelen zij dit streefcijfer wel denken te gaan halen. Ondanks deze wettelijke verplichting is het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen niet gestegen ten opzichte van vorig jaar.

OR kan vrouwelijke commissaris voordragen

De OR kan invloed uitoefenen op de samenstelling van de Raad van Commissarissen door gebruik te maken van het recht om een derde van de commissarissen te benoemen. Bij elke tweede vacature mag de OR een aanbeveling doen, totdat de raad maximaal één derde van de commissarissen heeft benoemd. De OR heeft dit recht (artikel 2:158, lid 6 Burgerlijk Wetboek), omdat de RvC een belangrijke overlegpartner is en een commissaris kan opkomen voor de belangen van de werknemers bij de besluitvorming. De OR kan het percentage vrouwen in de RvC verhogen door bij gelijke geschiktheid een vrouwelijke kandidaat aan te wijzen. De RvC mag een voordracht van de OR niet weigeren, tenzij een kandidaat ongeschikt is. Als de RvC aan de beurt is om een commissaris voor te dragen aan de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA), bespreekt de RvC de profielschets voor deze kandidaat met de OR. De OR kan er dan voor pleiten dat de RvC een vrouw voordraagt en wijzen op het streefcijfer uit de Wet bestuur en toezicht.