Drie aandachtsgebieden voor nieuwe OR-leden

20 januari 2023 | Door redactie

Als de samenstelling van de OR wijzigt, bijvoorbeeld door een vacature of OR-verkiezingen, is het voor de nieuwe OR-leden zaak dat zij snel hun draai vinden. De zittende OR-leden kunnen de kersverse OR-leden daarbij goed op weg helpen.

Er komt heel wat op nieuwe OR-leden af, zeker als zij nog geen ervaring hebben met het medezeggenschapswerk. Zij moeten niet alleen snel zicht krijgen op de lopende OR-zaken, maar ze moeten zich ook verdiepen in de spelregels van de OR.

Nieuwe OR-leden houden zich met drie zaken tegelijk bezig

Voor de zittende OR-leden zal veel van het OR-werk en de manier waarop de OR dat uitvoert inmiddels redelijk vanzelfsprekend zijn, omdat zij hierin al een bepaalde routine ontwikkeld hebben. Voor nieuwe OR-leden is dat heel anders. Het is daarom goed dat zittende OR-leden zich realiseren dat nieuwe OR-leden zich in eerste instantie met drie zaken tegelijk bezighouden:

  • Onderdeel worden van de groep.
    Iedereen die nieuw is in een groep, moet zijn plek zien te vinden. Het is een behoefte van ieder nieuw lid om gehoord en gezien te worden, om een bijdrage te kunnen leveren. Uw OR kan nieuwe leden snel het gevoel geven dat ze erbij horen.
  • In de gaten krijgen wat de OR inhoudt.
    Op het moment dat mensen zich kandidaat stellen voor de OR hebben ze vaak een globaal beeld van het OR-werk. De startvraag van veel nieuwe OR-leden is dan ook: wat is medezeggenschap, wat houdt het OR-werk in onze organisatie precies in? In het begin willen ze snel een beeld krijgen van de inhoud van het OR-werk en de rol en taak leren kennen.
  • Een kundig en vaardig OR-lid worden.
    Als een nieuw OR-lid een bijdrage wil leveren, moet hij ook kundig en vaardig worden. Dat betekent dat hij kennis van zaken heeft en vanuit eigen opvattingen over de rol van de OR en de organisatie deelneemt aan de gesprekken. Ook heeft hij dan de vaardigheden om te worden gehoord in de OR.

De OR moet goed in de gaten houden of nieuwe OR-leden hun draai voldoende vinden op bovengenoemde gebieden en bijsturen of ondersteunen waar nodig.

Meer over het begeleiden van startende OR-leden leest u in het verdiepingsartikel ‘8 tips voor het inwerken van nieuwe OR-leden’.