OR bevordert de inspraak van werknemers

12 mei 2023 | Door redactie

Werknemers hebben via de OR inspraak in de organisatie. Maar werknemers moeten ook zoveel mogelijk de kans krijgen om hun stem direct te laten horen. Volgens artikel 28, lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is het de taak van de OR om zich hiervoor in te spannen.

De WOR geeft de OR een aantal speciale stimuleringstaken. In artikel 28, lid 2 WOR komt het bevorderen van de inspraak van de werknemers in de organisatie aan bod. Alleen inspraak via de OR is dus niet voldoende. Het is de bedoeling dat de OR ook op zoek gaat naar andere vormen van medezeggenschap. Volgens de WOR moet de OR daarbij specifiek aandacht besteden aan het werkoverleg, het overdragen van de bevoegdheden binnen de organisatie en de betrokkenheid van de werknemers bij de manier waarop het werk in hun eigen afdeling wordt geregeld. 

Instemmingsrecht OR bij wijzigingen voor het werkoverleg

De OR kan gebruikmaken van het overleg-, initiatief-, instemmings- en adviesrecht om de inspraak van de werknemers te bevorderen. Artikel 25, lid 1e WOR geeft de OR bijvoorbeeld adviesrecht als er wijzigingen zijn van de verdeling van bevoegdheden binnen de organisatie. Ook op het gebied van het werkoverleg heeft de OR een belangrijke stem. Dat staat beschreven in artikel 27, lid 1i WOR. Daarmee is het instemmingsrecht van toepassing als de bestuurder regelingen over het werkoverleg wil invoeren, wijzigen of intrekken. Dat geeft de OR dus de mogelijkheid om de frequentie en kwaliteit van het werkoverleg te beïnvloeden (artikel)

Kaart verbeteringen aan bij de bestuurder

Verder moet de OR zich naar vermogen inspannen om de inspraak van de werknemers te bevorderen. In dat kader kan de OR inventariseren welke mogelijkheden voor inspraak de werknemers al hebben en bekijken welke verbeterpunten de werknemers zelf maar ook de OR zien. Hierover kan de OR dan vervolgens in gesprek met de bestuurder tijdens de overlegvergadering. Ook kan de OR de bestuurder een concreet voorstel doen op basis van het initiatiefrecht (artikel 23 WOR).