Waar moet OR op letten bij wijzigen OR-reglement?

14 juni 2021 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) doet er verstandig aan om zijn reglement af en toe onder de loep te nemen. Zeker als de omstandigheden in de organisatie zijn gewijzigd sinds de laatste aanpassing. Waar moet de OR dan op letten?

Het OR-reglement vormt de basis voor het functioneren van de OR (artikel). In het OR-reglement beschrijft de OR onder andere zijn werkwijze en hoe de OR-verkiezingen verlopen. Het reglement moet aansluiten op de omstandigheden in de organisatie en mag niet in strijd zijn met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) of andere relevante wetgeving. Veranderingen op deze gebieden kunnen aanleiding zijn om het OR-reglement aan te passen.

OR moet wijzigingsprocedure volgen die in OR-reglement is vastgelegd

Bij een tussentijdse wijziging van het OR-reglement (tool) moet de OR de wijzigingsprocedure volgen die in het bestaande reglement is vastgelegd. In het nieuwe reglement mag de OR bepalingen opnemen over bijvoorbeeld de samenstelling of zittingsduur van de OR, de verkiezingen of de werkwijze, zolang deze bepalingen voldoen aan de geldende wetgeving.

OR moet concept-reglement eerst voorleggen aan bestuurder

De OR moet de conceptversie eerst voorleggen aan de bestuurder, zodat hij zijn eventuele bezwaren kenbaar kan maken. De OR doet er verstandig aan om de bezwaren van de bestuurder serieus in overweging te nemen en om daarover met de bestuurder in gesprek te gaan. De raad is echter niet verplicht om het reglement aan de wensen van de bestuurder aan te passen. 
Vervolgens zal de OR over het wijzigingsvoorstel stemmen. Welke eisen er gelden voor de besluitvormingsprocedure staat als het goed is ook in het reglement omschreven. Bijvoorbeeld dat een stemming alleen geldig is bij een minimum aantal OR-leden en stemmen. Stemt de OR in met de aanpassing van het reglement, dan ondertekent de voorzitter het gewijzigde OR-reglement.

OR moet achterban informeren over wijziging OR-reglement

Als het nieuwe reglement definitief is, ontvangt de bestuurder een exemplaar van het aangepaste OR-reglement. Ook moet de OR de achterban informeren over de wijzingen. Elke reglementswijziging gaat meteen in, behalve wijzigingen rond de spelregels van de OR-verkiezingen: die gelden pas bij de eerstvolgende verkiezingen. Hetzelfde geldt voor een eventuele wijziging van de zittingstermijn.