VERDIEPINGSARTIKEL

In vier stappen meer jongeren bereiken en betrekken bij uw or-werk

Jongeren zijn de toekomst. Ze kijken met een frisse en vernieuwende blik naar de organisatie en willen vaak meedenken. Uw organisatie kan veel leren van deze nieuwe generatie. Het loont dan ook de moeite om jongeren bij het organisatiebeleid te betrekken. Uw OR heeft een spilfunctie bij het bereiken van jongeren en het inbrengen van hun perspectief in het overleg. De vraag is alleen: hoe doet u dat?


1 november 2021 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Hava Arpaci en Kyra Keybets, werkzaam bij de Directie Bestuurszaken van de SER, e-mail: k.keybets@ser.nl, www.ser.nl


Voor uw organisatie zijn jongeren een belangrijke bron van informatie. Zij staan aan het begin van hun carrière en hebben een heldere kijk op wat er om hen heen gebeurt. Hun mening kan uw organisatie veel nieuwe inzichten geven. Uw bestuurder heeft er dus alle belang bij om hen bij het organisatiebeleid te betrekken en te weten wat er onder jongeren speelt.

Uw OR kan hierbij het voortouw nemen. Jongeren vormen een deel van uw achterban, dus het is zaak dat hun ideeën worden gehoord. Uw OR moet daarom weten hoe u hen het beste kunt bereiken en – beter nog – kunt betrekken bij uw OR-praktijk.

De Sociaal-Economische Raad (SER) vroeg jongeren hoe uw OR dit het beste kan aanpakken. In vier stappen leest u hoe uw OR een betere aansluiting kan krijgen bij jongeren.

OR: speel in op de belevingswereld van jongeren

Jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de medezeggenschap. Dit valt gedeeltelijk te verklaren door het feit dat jongeren de aansluiting missen met de gemiddelde OR. Jongeren zitten in een andere levensfase dan het gemiddelde OR-lid en herkennen zich minder in de traditionele OR-werkwijze.

Zij hebben vaak een andere kijk op het werk en voelen hierdoor minder binding met de OR. Hoe beter uw OR kan inspelen op de belevingswereld van jongeren, hoe makkelijker u hen kunt bereiken.

Moderniseer OR-werk

Jongeren hebben nog een lange toekomst op de arbeidsmarkt en proberen daarin een plek te bemachtigen. Voor hen wordt het OR-werk interessanter als het nieuwe netwerkkansen en carrièremogelijkheden biedt. Probeer daarop aan te sluiten en het OR-werk ook aantrekkelijker te maken.

Vaak heerst de gedachte dat OR-werk stoffig papierwerk is en bestaat uit lange vergaderingen. Met een andere inrichting van het OR-werk zal het meer jongeren aanspreken en trekt uw OR meer jongeren aan.

Ook kunt u inspelen op hun behoefte aan flexibiliteit en innovatie. De lange zittingstermijnen vormen namelijk een andere bekende drempel voor deelname aan de OR. Ga dus op zoek naar vormen van medezeggenschap, die beter aansluiten bij de jongere generatie. Denk aan een eenmalig gesprek of projecten van korte duur.

Meerwaarde en betekenis OR

Een goed functionerende organisatie is belangrijk voor jongeren. Ze willen niet alleen werken om geld te verdienen, maar ook iets betekenen. Het kunnen meedenken met de organisatie kan voor jongeren een reden zijn om deel te nemen aan medezeggenschap.

Laat jongeren weten wat de meerwaarde is van uw OR-werk en draag een krachtige kernboodschap uit. Daarbij is de manier van communiceren cruciaal.

Richt u vooral op wat uw OR wil bereiken en waarom

Richt u vooral op wat uw OR wil bereiken en waarom. Vertel bijvoorbeeld over de adviesaanvragen die uw OR krijgt en hoe uw OR daarbij invloed kan uitoefenen.

Ga in gesprek met jongeren

Het motiveren van jongeren vraagt ook om nieuwe vaardigheden van uw OR. U leert jongeren het beste kennen door met hen in gesprek te gaan. Dan hoort u wat hen bezighoudt en leert u hun leefwereld beter te begrijpen. Bovendien laat u zo zien dat u waarde hecht aan hun mening en bij hen betrokken bent.

Stel bij voorkeur open vragen, zoals:

 • Wat zijn je drijfveren in je werk?
 • Op welke manier wil je betrokken worden bij het organisatiebeleid?
 • Over welke onderwerpen zou je graag willen meepraten in de organisatie?
 • Welk beeld heb je van de OR?
 • Hoe kunnen we het OR-werk aantrekkelijker voor jou maken?

Het spreekt voor zich dat u tijdens het gesprek inspeelt op de informatie die u van de jongeren krijgt. Vertel bijvoorbeeld wat uw OR met betrekking tot dat betreffende onderwerp doet of heeft bereikt. Voor de jongere is het fijn om te weten wat hij kan verwachten.

Tot slot is het van belang dat de OR-leden en jongeren het gesprek met elkaar evalueren. Wat ging er goed en wat kon er beter? Maak dat bespreekbaar met elkaar.

Sta als OR open voor verandering

Omdat jongeren meer behoefte hebben aan flexibiliteit, is het raadzaam om te onderzoeken hoe uw OR de OR-structuur of de overlegvormen flexibeler kan inrichten. Misschien willen jongeren zich niet voor twee, drie of vier jaar vastleggen voor de OR, maar mogelijk staan ze wel open voor andere vormen waarop medezeggenschap mogelijk is. Het is namelijk niet altijd nodig om OR-lid te zijn om te kunnen meedenken in een organisatie.

Het is namelijk niet altijd nodig om OR-lid te zijn om te kunnen meedenken in een organisatie

Jongeren kunnen er ook voor kiezen om aan een OR-project van korte duur deel te nemen, ze kunnen lid worden van een commissie en zo hun ideeën geven over een onderwerp waar zij affiniteit mee hebben, of bijvoorbeeld als tijdelijk adviseur een bijdrage te leveren aan de medezeggenschap.

In plaats van het maandelijkse OR-overleg, kunt u ook kiezen voor andere (online) overlegvormen, zoals videomeetings en social media. Of kies voor meer tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken.

Er zijn nog vele andere mogelijkheden te bedenken om met elkaar te overleggen. Uitgangspunt is dat uw OR openstaat voor verandering.

Kick-off organiseren

Tot slot is het verstandig om een kick-off met jongeren te organiseren. Zo zorgt u ervoor dat uw OR en de jongeren in uw organisatie elkaar op een laagdrempelige manier leren kennen en een relatie met elkaar kunnen opbouwen.

Tips voor een succesvolle kick-off zijn:

 • Maak een combinatie van inhoudelijke en sociale aspecten.
 • Kies een aansprekende locatie.
 • Betrek uw bestuurder of de afdeling HR bij de promotie.
 • Bespreek een werkgerelateerd onderwerp dat jongeren raakt.
 • Werk samen met bestaande jongerengroepen.
 • Benoem een jongerenambassadeur.
 • Promoot de kick-off ook online, bijvoorbeeld via intranet of social media.
 • Neem na afloop van de kick-off snel contact op met de deelnemers.

Meer publicaties en tips over het betrekken van jongeren bij de medezeggenschap vindt u op de website van de SER.

OR is prima leer- en ervaringsplek voor jongeren

Jongeren staan nog aan het begin van hun carrière. Ze willen in korte tijd veel nieuwe ervaringen opdoen en wisselen snel van baan als een andere werkgever hun meer uitdagingen biedt. Speel daar als OR op in!Laat zien dat jongeren in uw OR veel nuttige ervaringen kunnen opdoen.

 

In de OR krijgen zij inzicht in wat er (ook achter de schermen) in uw organisatie speelt. Ze kunnen netwerken, leren onderhandelingstechnieken en krijgen de kans om op strategisch niveau mee te denken over allerlei belangrijke ontwikkelingen in de organisatie. Doordat zij in de OR dicht op het vuur zitten, kunnen zij daadwerkelijk invloed uitoefenen.

 

De OR kan dus juist voor jongeren een prima leerplek zijn!