Checklist helpt bij aanpak arbeidsmarktdiscriminatie

Het kabinet gaat de strijd aan tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Naast een wetsvoorstel heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een checklist opgesteld om werkgevers bewust te maken van de risico’s van arbeidsmarktdiscriminatie.

25 oktober 2019 | Door redactie

Discriminatie bij de werving en selectie van nieuwe werknemers komt nog steeds voor. Het kabinet wil hiertegen maatregelen nemen en heeft een wetsvoorstel als concept gepubliceerd. Het wetsvoorstel houdt in dat elke werkgever een werkwijze moet opstellen die gericht is op het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie. In afwachting van deze nieuwe wet kunnen werkgevers nu al veel doen om discriminatie tegen te gaan. TNO heeft in opdracht van de Inspectie SZW een checklist opgesteld om werkgevers te helpen bij het in kaart brengen van de risico’s op arbeidsmarktdiscriminatie. Ook geeft de checklist suggesties om discriminatie te voorkomen.

Maatregelen tegen arbeidsmarktdiscriminatie

Aan de hand van de checklist kunnen werkgevers nagaan of zij voldoende maatregelen nemen tegen arbeidsmarktdiscriminatie. De checklist onderscheidt vier fasen van het recruitmentproces: de wervings-, screenings-, interview- en selectiefase met de daarbij behorende randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden houden onder meer in dat de werkgever ervoor zorgt dat alle betrokkenen bij het recruitmentproces zich bewust worden van hun eigen vooroordelen en stereotype denkbeelden, bijvoorbeeld door het geven van trainingen. Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie beleid en richtlijnen opstelt waarin zij een duidelijk standpunt inneemt tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Dit maakt de organisatie ook aantrekkelijker voor potentiële werknemers.

Zorgvuldig omgaan met werving en selectie

Bij het opstellen van een vacaturetekst is het van belang dat de sollicitatiecommissie de functie-eisen zorgvuldig afweegt. Ook moet de commissie goed nadenken over het juiste woordgebruik. Bepaalde woorden kunnen specifieke doelgroepen aanspreken of juist afstoten. Daarnaast speelt de keuze van de wervingskanalen een grote rol bij het bereiken van de juiste doelgroepen. In de screeningsfase moet de sollicitatiecommissie een zo eenduidig mogelijke werkwijze hanteren. Dit moet ervoor zorgen dat de commissieleden de cv’s en brieven van kandidaten op dezelfde manier beoordelen en de sollicitatiegesprekken op dezelfde wijze voeren. Door het selectieproces goed vast te leggen en regelmatig te evalueren kan de werkgever nagaan of er geen discriminatie meespeelt bij het aannemen en afwijzen van sollicitanten.

Bijlagen bij dit bericht

Discriminatie signaleren op de werkvloer
E-learning | VideoCollege 12 minuten
Sollicitanten vergelijken
Tools | Formulieren