CKA: nog veel misstappen aanstellingskeuringen

15 juli 2016 | Door redactie

Werkgevers pasten de bepalingen over aanstellingskeuringen uit de Wet op de medische keuringen (WMK) in 2015 vaak onjuist toe. Dit blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Zo kwamen regelmatig vragen over gezondheid voor in sollicitatieformulieren, terwijl de wet dit verbiedt.

Ook het bespreken van de gezondheid tijdens een psychologische test gebeurt op regelmatige basis, terwijl dit een gelijke behandeling ondermijnt en dus niet is toegestaan. Tijdens een sollicitatieprocedure mag alleen worden ingegaan op de gezondheid van een sollicitant als de baan gezondheidsrisico’s (tool) of veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. 

Aanstelllingskeuring bij sollicitatie

Voorafgaand aan de zoektocht naar een nieuwe werknemer moet de werkgever een keuringsbeleid vaststellen in overleg met een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. De werkgever moet het beleid daarna voorleggen aan de ondernemingsraad (OR) (tool), die instemmingsrecht (tool) heeft. Na instemming kan de werkgever de vacature verspreiden, hij moet daarin verplicht vermelden dat een aanstellingskeuring deel uitmaakt van de procedure. Een geselecteerde sollicitant moet tijdig schriftelijke informatie ontvangen over het doel en de inhoud van de keuring.

Te weinig kennis

De CKA is een commissie van de Sociaal Economische Raad (SER) die zich inzet voor een betere naleving van de WMK (tool). In veel gevallen hebben werkgevers te weinig kennis van de wet of zijn er misverstanden bij werkgever of sollicitant. Al eerder bleek dat de werkgevers de wet onjuist toepasten. Eind 2015 voerde het CKA campagne en ook in 2016 richt de commissie zich op informatievoorziening aan werkgevers en sollicitanten.