Getuigschrift opstellen voor vertrekker

8 januari 2014 | Door redactie

Een verzoek om een getuigschrift van een vertrekkende werknemer mag u niet weigeren. Toch zijn er maar een paar punten die hier verplicht in moeten staan. Neem geen onwaarheden op in het getuigschrift. Door valse informatie over een werknemer op te nemen, bent u aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Op het moment dat een werknemer de organisatie verlaat, kan hij u vragen om een getuigschrift op te stellen. Als werkgever mag u dit verzoek niet weigeren. Doet u dit wel, dan ben u aansprakelijk voor de schade die de werknemer of zijn nieuwe werkgever daardoor lijdt. Voor het afgeven van een getuigschrift geldt geen strikte termijn. U kunt de termijn hanteren die u aanhoudt voor het opmaken van een eindafrekening.

Verplichte onderdelen van een getuigschrift

In het getuigschrift moet u een aantal zaken verplicht opnemen:

  • de aard van het werk dat de werknemer verrichtte;
  • de arbeidsduur per dag of per week;
  • de begin- en einddatum van het dienstverband.

Als uw werknemer daarom vraagt, kunt u ook iets over het functioneren opnemen. U geeft dan een beoordeling van de wijze waarop de werknemer zijn werk verrichtte. Verder kunt u in het getuigschrift opnemen op welke wijze de arbeidsovereenkomst is beëindigd en wat de reden van beëindiging is. De vaktool ‘Getuigschrift bij einde dienstbetrekking’ kunt u gebruiken voor het opstellen van een getuigschrift.

Werkgever is aansprakelijk bij onjuiste informatie

Neemt u onwaarheden op in het getuigschrift, dan bent u aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. Stel de zaken daarom niet mooier voor dan dat ze zijn. Prijst u een werknemer onterecht de hemel in (omdat het misschien niet zo erg is dat hij eindelijk eens vertrekt), dan bent u aansprakelijk als de nieuwe werkgever daardoor schade leidt. Dat is bijvoorbeeld zo als blijkt dat de werknemer het werk helemaal niet goed kan uitvoeren, terwijl u dat wel in zijn getuigschrift noemde.